Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δεν απαλλάσσεται κατά την διάρκεια της δράσης του από την υποχρέωση τήρησης των επιταγών του Συντάγματος, των νόμων και των γενικών αρχών δικαίου με πρόσχημα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ως εκ τούτου για τους αστυνομικούς υπαλλήλους έχει θεσπιστεί και ισχύει ένα ειδικό νομοθετικό καθεστώς σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων, διότι αν και δημόσιοι υπάλληλοι αντιμετωπίζονται από τον νομοθέτη ως μια ειδική κατηγορία και ένεκα αυτού εξαιρούνται από τις ισχύουσες στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα διατάξεις.

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και 34 του Ν.4251/2014, πολίτης τρίτης χώρας δικαιούται, εφόσον διαθέτει τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα, να αιτηθεί και να λάβει άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για σπουδές,  οποία ισχύει για ένα (1) έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές του.

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Με τον νέο Ποινικό Κώδικα και τον Νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προωθήθηκαν αρκετά οι εναλλακτικοί τρόποι απονομής της Δικαιοσύνης, οι οποίοι στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της ποινικής δίκης αλλά και στην αμεσότερη δικαστική κρίση. Ένας νέος θεσμός λοιπόν, στα πρότυπα του Αγγλοσαξονικού Δικαίου, εισήχθη στον Νέο ΚΠΔ και συγκεκριμένα στο αρ. 303 ΚΠΔ. Η ποινική διαπραγμάτευση (plea bargaining). 

Σελίδες