Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους υποθέσεις αστικής φύσεως, οικογενειακού δικαίου και συγκεκριμένα την έκδοση διαζυγίων (συναινετικών και κατ’ αντιδικίαν), την έγερση αγωγών επιμέλειας και διατροφής, τη ρύθμιση της επικοινωνίας του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια με τα τέκνα του, την αναγνώριση ή την προσβολή πατρότητας, κληρονομικών θεμάτων, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την έκδοση κληρονομητηρίου, τη χορήγηση άδειας αποποίησης ανηλίκου, την κήρυξη διαθήκης κυρίας,την προσβολή της διαθήκης, ενοχικού δικαίου και συγκεκριμένα εισπράξεις χρηματικών απαιτήσεων (μισθώματα/δάνεια) με την έκδοση διαταγών πληρωμής ή την έγερση αγωγών, διεκδίκηση αποζημιώσεων από κάθε είδους αδικοπρακτική ευθύνη, μισθωτικές διαφορές (έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων), αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού, δωρεές εμπραγμάτου δικαίου και συγκεκριμένα διαφορές που προκύπτουν από τη νομή (διατάραξη, αποβολή), την κυριότητα (διατάραξη, αποβολή,διεκδικητική αγωγή, αρνητική αγωγή), την οροφοιδιοκτησία, χρησικτησίες, πραγματικές (δουλεία διόδου, διοχέτευσης ή αποχέτευσης, άντλησης νερού κλπ) και προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση), υποθήκες προσημειώσεις, διανομές ακίνητης περιουσίας, πάντοτε με την δέουσα εχεμύθεια και τους λεπτούς χειρισμούς που είναι απαραίτητοι στις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Δείτε επίσης...

Εμπράγματο είναι το δίκαιο που ρυθμίζει εκείνα τα δικαιώματα που προσφέρουν σε ένα πρόσωπο άμεση εξουσία εναντίον όλων (erga omnes) πάνω σε ένα πράγμα (...
Ενοχικό είναι κατά κύριο λόγο το δίκαιο των συμβάσεων, έχει μεγάλη  σημασία στις συναλλαγές,  αφού στον οικονομικό τομέα καταρτίζονται καθημερινά...
Κληρονομικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την περιουσία του ανθρώπου μετά το θάνατό του, όπως όως κληρονομική διαδοχή, διαθήκη...
Το οικογενειακό δίκαιο είναι κλάδος του αστικού δικαίου και ρυθμίζει τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις δηλαδή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται...