Εργατικό Δικαιο - Συντάξεις

Παρέχουμε νομική συμβουλευτική σε ζητήματα εργατικού δικαίου (πρόσληψη, ερμηνεία της σύμβασης εργασίας, καταγγελία της σύμβασης εργασίας, αξιώσεις δεδουλευμένων, επιδομάτων, αδειών και μισθών υπερημερίας, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικό ατύχημα) και αναλαμβάνουνε την εκπροσώπησή σας ενώπιον των δικαστηρίων, με την άσκηση των σχετικών αγωγών. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπησή σας ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και σας συνδράμουμε στις διαδικασίες εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης εργατικών διαφορών.

Παρέχουμε νομική συμβουλευτική σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και αναλαμβάνουμε την κατάθεση αιτήσεων συνταξιοδότησης και την ολοκλήρωση της εντολής σας μέχρι την έκδοση οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την άσκηση ενστάσεων, προσφυγών και όλων των ενδίκων μέσων έναντι κάθε είδους αποφάσεων των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και την εκπροσώπησή σας ενώπιον των δικαστηρίων. 

 

Σχετικά άρθρα...

•ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ) Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας για τις εργαζόμενες που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού
Με τον νέο νόμο Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α' 101/19.06.2021) για την προστασία της εργασίας θεσμοθετήθηκε η προστασία της μητρότητας αλλά και της