Ιστολόγια

Άμυνα Οφειλέτη κατά της Διαταγής Πληρωμής

Σε περίπτωση έκδοσης σε βάρος οφειλέτη διαταγής πληρωμής από το Δανειστή του (Ιδιώτη, Τραπεζικό Ίδρυμα κλπ), άμεσα θα πρέπει να συμβουλευτεί Δικηγόρο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να προσβάλει τη διαταγή πληρωμής και να εμποδίσει την διαδικασία εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του ακίνητης και κινητής.

Είδη Διαθηκών

Διαθήκη είναι το έγγραφο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος προσδιορίζει ο ίδιος κληρονόμους του αλλά και ρυθμίζει ορισμένες σχέσεις οικογενειακού δικαίου. Στο νόμο συναντάται και ως «διάταξη τελευταίας βούλησης» ή «τελευταία διάταξη». Η διαθήκη είναι δικαιοπραξία τυπική. Ο νόμος προβλέπει έγγραφο τύπο για τη σύνταξη της διαθήκης, ο οποίος είναι συστατικός, ενώ η μη τήρησή του καθώς και οι παραβάσεις σχετικά μ’ αυτόν έχουν ως συνέπεια την απόλυτη ακυρότητα της διαθήκης. Συντάσσεται αυτοπροσώπως και ανακαλείται ελεύθερα.

Διαταγή Πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής είναι μια δικαστική επιταγή που εκδίδει ο δικαστής, με την οποία διατάζει τον οφειλέτη να πληρώσει στο δανειστή το πρόδηλο χρηματικό χρέος του. Με τη διαταγή πληρωμής ο δανειστής μπορεί να διεκδικήσει από τον οφειλέτη την απαίτηση του σε σύντομο χρόνο αφού πετύχει την έκδοση διαταγής πληρωμής και στη συνέχεια να προβεί σε όλα τα μέσα εκτέλεσης που του δίνει ο νόμος (αναγκαστική κατάσχεση, πλειστηριασμό κλπ).

Πλεονεκτήματα έκδοσης:

Σελίδες

Αρχική

Value Loyalty Commitment