Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

Εξαγορά - Άρση Πρόσθετων Στρατιωτικών Υποχρεώσεων

Πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει νομου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε ανυποταξία ή λιποταξία, μπορεί να αίρονται αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων του του νόμου αυτού ή να εξαγοράζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Η εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μετά την επιβολή, πριν από την εκπλήρωσή της ή πριν από την ημερομηνία έκδοσης τυχόν διοικητικής απόφασης άρσης της ή πριν την αυτοδίκαιη άρση της.

Απαλλαγή από τη Στράτευση

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων και οπλιτών:

α. Οσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας.

Ανυποταξία - Λιποταξία στον Ελληνικό Στρατό

Ανυποταξία:

Ανυπότακτοι κηρύσσονται όσοι, μετά από γενική ή ειδική πρόσκληση για κατάταξη στις Ενοπλες Δυνάμεις, δεν κατατάσσονται στις ορισμένες ημερομηνίες ή προθεσμίες στις μονάδες κατάταξης.

Η ανυποταξία διακόπτεται:

α. Με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου (45ου) έτους της ηλικίας του ανυπότακτου.

Σελίδες