Δίκαιο Αλλοδαπών

Αναλαμβάνουμε την έκδοση παντός είδους αδειών διαμονής (εξαιρετικοί λόγοι, εξαρτημένη εργασία, επί μακρόν διαμονή, οικογενειακή επανένωση), ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής , καθώς και την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και φοίτηση σε ελληνικό σχολείο.

Το γραφείο μας είναι υπεύθυνο για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του φακέλου του αιτούντος και την υπεύθυνη παρακολούθηση της πορείας αυτού μέχρι την οριστική έκδοση και παραλαβή του νομιμοποιητικού εγγράφου/τίτλου. Παρέχουμε βοήθεια στην σωστή και ολοκληρωμένη υποβολή αιτήματος χορήγησης ασύλου, παρέχοντας σωστές κατευθύνσεις ως προς τη διαδικασία κατάθεσης του αιτήματος. Προστατεύουμε τα δικαιώματα αλλοδαπών κρατουμένων μεριμνώντας για την άρση της κράτησής τους και την αναστολή της επιβληθείσης απέλασης.

Σχετικά άρθρα...

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4251/2014, η/ο αλλοδαπή/ός σύντροφος Έλληνα/ίδας πολίτη δικαιούται, έφοσον διαθέτει τα κάτωθι δικαιολογητικά
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας μπορεί κατ` εξαίρεση να αιτηθεί άδεια διαμονής διάρκειας τριών (3)
Με τον κώδικα ελληνικής ιθαγένειας προβλέπεται προβλέπεται η κτήση της ιθαγένειας από ανήλικο ή νεαρό ενήλικο αλλοδαπό λόγω φοίτησης σε
Με τον Ν.4735/2020 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου 2021.
Υπάρχουν 2 ειδών απελάσεις, η διοικητική απέλαση που επιβάλλεται από τις Αστυνομικές Αρχές και η δικαστική απέλαση που επιβαλλόταν από τις
Αλλοδαπός χωρίς νόμιμη άδεια διαμονής που συλλαμβάνεται έχει τα ακόλουθα 2 μέσα για να αμυνθεί κατά της κράτησής του. Σε πρώτη φάση μπορεί