Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

Πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών δικαιούται να ζητήσει την είσοδο και διαμονή στη χώρα των μελών της οικογένειάς του προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Άδεια διαμονής σε ισχύ του συντηρούντος.
2. Διαβατήριο σε ισχύ.
3. Διαβατήρια των μελών που θα έρθουν σε ισχύ (φωτοτυπία όλες οι σελίδες)
4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.)
5. Μισθωτήριο κατοικίας σε ισχύ

ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής διάρκειας ενός (1) έτους χορηγείται σε αλλοδαπούς για τους ακόλουθους 2 λόγους:

1) Όταν υπάρχει απορριπτική ή ανακλητική απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής κατά της οποίας ο αλλοδαπός έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης και έχει κερδίσει την αίτηση αναστολής ή την προσωρινή διαταγή της.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

ΑΜΥΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΝΑΚΟΠΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ.

Σε περίπτωση έκδοσης σε βάρος οφειλέτη διαταγής πληρωμής από το Δανειστή του (Ιδιώτη, Τραπεζικό Ίδρυμα κλπ), άμεσα θα πρέπει να συμβουλευτεί Δικηγόρο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να προσβάλει τη διαταγή πληρωμής και να εμποδίσει την διαδικασία εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του ακίνητης και κινητής.

Σελίδες