Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής διάρκειας ενός (1) έτους χορηγείται σε αλλοδαπούς για τους ακόλουθους 2 λόγους:

1) Όταν υπάρχει απορριπτική ή ανακλητική απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής κατά της οποίας ο αλλοδαπός έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης και έχει κερδίσει την αίτηση αναστολής ή την προσωρινή διαταγή της.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

ΑΜΥΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΝΑΚΟΠΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ.

Σε περίπτωση έκδοσης σε βάρος οφειλέτη διαταγής πληρωμής από το Δανειστή του (Ιδιώτη, Τραπεζικό Ίδρυμα κλπ), άμεσα θα πρέπει να συμβουλευτεί Δικηγόρο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να προσβάλει τη διαταγή πληρωμής και να εμποδίσει την διαδικασία εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του ακίνητης και κινητής.

ΕΙΔΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Διαθήκη είναι το έγγραφο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος προσδιορίζει ο ίδιος κληρονόμους του αλλά και ρυθμίζει ορισμένες σχέσεις οικογενειακού δικαίου. Στο νόμο συναντάται και ως «διάταξη τελευταίας βούλησης» ή «τελευταία διάταξη». Η διαθήκη είναι δικαιοπραξία τυπική. Ο νόμος προβλέπει έγγραφο τύπο για τη σύνταξη της διαθήκης, ο οποίος είναι συστατικός, ενώ η μη τήρησή του καθώς και οι παραβάσεις σχετικά μ’ αυτόν έχουν ως συνέπεια την απόλυτη ακυρότητα της διαθήκης. Συντάσσεται αυτοπροσώπως και ανακαλείται ελεύθερα.

Σελίδες