Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Κάθε μεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή κατάσταση (λ.χ. γέννηση τέκνου από Έλληνα γονέα, θάνατος, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο) Ελλήνων που κατοικούν στο εξωτερικό είναι απαραίτητο αφενός να καταχωρηθεί στην πλησιέστερη ελληνική προξενική αρχή της αλλοδαπής και αφετέρου να καταχωρηθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, προκειμένου να ενημερωθούν οι ελληνικές αρχές περί της τέλεσης των ανωτέρω γεγονότων στην αλλοδαπή.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για την έκδοση μεγάλου αριθμού διοικητικών πράξεων, όπως για τον διορισμό στο δημόσιο τομέα, την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, την συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς ή ακόμα και για άδεια εργασίας αλλοδαπού, άδεια άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού και γενικά κοινωφελούς ενδιαφέροντος κλπ. 

Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ / ΠΛΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα αδικήματα στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα, ιδίως, της βαθμιαίας αύξησης των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών έναντι του Κράτους, σε συνδυασμό με τις ταυτόχρονες περικοπές μισθών και συντάξεων. Αυτή όμως η παρανομία των φορολογουμένων έναντι της Φορολογικής Διοίκησης, εκτός από διοικητικές, επιφέρει και ποινικές συνέπειες.

Σελίδες