Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

A. Προκειμένου να αποκτήσει κάποιος κινητό ή ακίνητο με τακτική χρησικτησία απαιτείται: i) να πρόκειται για πράγμα (κινητό ή ακίνητο) δεκτικό χρησικτησίας (να μην πρόκειται, λόγου χάρη, για ακίνητο του Δημοσίου ή για κοινόχρηστο χώρο) ii) ο εν δυνάμει αποκτών να έχει τη νομή* του κινητού αδιάκοπα για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια ή του ακινήτου για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, iii) καλή πίστη του νομέα, δηλαδή να έχει ο τελευταίος την ειλικρινή πε

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΕΚΝΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ. Προϋποθέσεις και Διαδικασία.

Πλην της διαδεδομένης περίπτωσης υιοθεσίας ανήλικου τέκνου, ένα, σπανιότερο μεν στην πράξη, αλλά εξίσου ενδιαφέρον ζήτημα οικογενειακού δικαίου αποτελεί η υιοθεσία ενήλικου τέκνου.

Προϋποθέσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1579 επ. του Αστικού μας Κώδικα, η υιοθεσία ενηλίκου είναι επιτρεπτή όταν πληρούνται οι κάτωθι θετικές προϋποθέσεις:

Εξαγορά - Άρση Πρόσθετων Στρατιωτικών Υποχρεώσεων

Πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει νομου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε ανυποταξία ή λιποταξία, μπορεί να αίρονται αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων του του νόμου αυτού ή να εξαγοράζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Η εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μετά την επιβολή, πριν από την εκπλήρωσή της ή πριν από την ημερομηνία έκδοσης τυχόν διοικητικής απόφασης άρσης της ή πριν την αυτοδίκαιη άρση της.

Σελίδες