Δίκαιο Αλλοδαπών

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

Πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών δικαιούται να ζητήσει την είσοδο και διαμονή στη χώρα των μελών της οικογένειάς του προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Άδεια διαμονής σε ισχύ του συντηρούντος.
2. Διαβατήριο σε ισχύ.
3. Διαβατήρια των μελών που θα έρθουν σε ισχύ (φωτοτυπία όλες οι σελίδες)
4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.)
5. Μισθωτήριο κατοικίας σε ισχύ

ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής διάρκειας ενός (1) έτους χορηγείται σε αλλοδαπούς για τους ακόλουθους 2 λόγους:

1) Όταν υπάρχει απορριπτική ή ανακλητική απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής κατά της οποίας ο αλλοδαπός έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης και έχει κερδίσει την αίτηση αναστολής ή την προσωρινή διαταγή της.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Δίκαιο Αλλοδαπών

Αναλαμβάνουμε την έκδοση παντός είδους αδειών διαμονής (εξαιρετικοί λόγοι, εξαρτημένη εργασία, επί μακρόν διαμονή, οικογενειακή επανένωση), ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής , καθώς και την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και φοίτηση σε ελληνικό σχολείο.

Σελίδες