ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

Πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών δικαιούται να ζητήσει την είσοδο και διαμονή στη χώρα των μελών της οικογένειάς του προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Άδεια διαμονής σε ισχύ του συντηρούντος.
2. Διαβατήριο σε ισχύ.
3. Διαβατήρια των μελών που θα έρθουν σε ισχύ (φωτοτυπία όλες οι σελίδες)
4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.)
5. Μισθωτήριο κατοικίας σε ισχύ
6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
7. Συμπληρωμένο πληροφοριακό έντυπο (με το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου)
8. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους με επαρκές εισόδημα το οποίο είναι:
    Για τον/την σύζυγο:             10.920 €
    Για 1 τέκνο:                           10.465 €
    Για 2 τέκνα:                           11.830 €
    Για σύζυγο και 1 τέκνο:       12.285 €
    Για σύζυγο και 2 τέκνα:       13.650 €
    Για κάθε παραπάνω τέκνο:   1.365 €