Δίκαιο Αλλοδαπών

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΩΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4251/2014, η/ο αλλοδαπή/ός σύντροφος Έλληνα/ίδας πολίτη δικαιούται, έφοσον διαθέτει τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα, να αιτηθεί και να λάβει άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, η οποία ισχύει για πέντε (5) έτη και παρέχει πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας (μισθωτή και μη μισθωτή δραστηριότητα).

Δικαιολογητικά:

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας μπορεί κατ` εξαίρεση να αιτηθεί άδεια διαμονής διάρκειας τριών (3) ετών, εφόσον αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Με τον κώδικα ελληνικής ιθαγένειας προβλέπεται προβλέπεται η κτήση της ιθαγένειας από ανήλικο ή νεαρό ενήλικο αλλοδαπό λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο.

Σελίδες