ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αλλοδαπός χωρίς νόμιμη άδεια διαμονής που συλλαμβάνεται έχει τα ακόλουθα 2 μέσα για να αμυνθεί κατά της κράτησής του.

Σε πρώτη φάση μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την στιγμή της σύλληψής του και πριν την έκδοση απόφασης κράτησης εις βάρος του ενώπιον της αστυνομικής Αρχής που είναι αρμόδια για την έκδοση της απόφασης απέλασης. Με τις αντιρρήσεις του αυτές, ο αλλοδαπός θα πρέπει να εκθέτει τους λόγους που συνηγορούν υπέρ του ότι δεν είναι ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη, τους οποίους οφείλει να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. έγγραφα που αποδεικνύουν την μακροχρόνια νόμιμη διαμονή του, μισθωτήριο, σύμβαση εργασίας, βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης τέκνου, λευκό ποινικό μητρώο κλπ).

Εφόσον οι ανωτέρω αντιρρήσεις απορριφθούν ή δεν ασκηθούν καν, ο αλλοδαπός έχει την δυνατότητα, σε δεύτερη φάση, να προβάλει τις αντιρρήσεις του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου κρατείται. Και στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για την δημόσια τάξη. Εάν γίνουν δεκτές οι ασκούμενες αντιρρήσεις, διατάσσεται να αφεθεί ελεύθερος ο κρατούμενος αλλοδαπός και του τάσσεται προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης. Η διαδικασία αυτή βέβαια δεν τον νομιμοποιεί αλλά του δίνει τον απαραίτητο χρόνο να μπορέσει να αναχωρήσει από τη χώρα ελεύθερος ή να αιτηθεί την έκδοση άδειας διαμονής.

Σε περίπτωση δεύτερης ή περαιτέρω σύλληψης για τον ίδιο λόγο, οι πιθανότητες να αφεθεί ο αλλοδαπός ελεύθερος λιγοστεύουν.