ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας μπορεί κατ` εξαίρεση να αιτηθεί άδεια διαμονής διάρκειας τριών (3) ετών, εφόσον αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης:

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων ή ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν τουλάχιστον το διάστημα της προηγούμενης επταετίας από την αίτηση.

2. Ηλεκτρονικό παράβολο 300 ευρώ.

3. Έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάση των οποίων υπολογίζεται η επταετής διαμονή στη χώρα. 

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να λάβει άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία διάρκειας δύο (2) ετών, εφόσον προηγουμένως του έχει χορηγηθεί θεώρηση εισόδου για την παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα. Για την άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία ο πολίτης τρίτης χώρας πρέπει να προσκομίσει σύμβαση εργασίας από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την κατάθεση της αίτησης:

1. Διαβατήριο σε ισχύ. 

2. Θεώρηση εισόδου τύπου D (μετάκληση) ή Άδεια διαμονής.

3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρώ.

4. Σύμβαση εργασίας από την οποία θα αποδεικνύεται ότι αμοίβεται κατ΄ελάχιστον ίσα με τις αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη.

5. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΑΕΕ) για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.).

6. Βεβαίωση πραγματοποίησης ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει μικρότερο αριθμό ημερομισθίων, μπορεί να προβεί στην εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20% του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων).

 

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

Αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να λάβει άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος εφόσον διαμένει στην Ελλάδα, νόμιμα και αδιάλειπτα, κατά τα πέντε (5) έτη αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, με τα διαστήματα απουσίας του να μην ξεπερνούν τους έξι (6) διαδοχικούς μήνες ή τους δέκα (10) συνολικά μήνες στο σύνολο της υπό κρίση πενταετίας.

Απαιτούμενα δικαιολoγητικά για την κατάθεση της αίτησης:

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων ή ταξιδιωτικών εγγράφων της τελευταίας πενταετίας.

2. Άδεια διαμονής σε ισχύ.

3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρώ.

4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του.

5. Αντίγραφο του τελευταίου πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης εκκαθαριστικού σημειώματος (Ε1) από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει εισόδημα, ίσο με τις ετήσιες απολαβές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό. 

6. Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ιδιόκτητης κατοικίας ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ ή θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. συμβόλαιο κατοικίας σε ισχύ ή φετινή (ηλεκτρονική) υποβληθείσα φορολογική δήλωση, που θα αναγράφεται στους ενοικιαστές ή ιδιοκτήτες με ονοματεπώνυμο & αριθμό διαβατηρίου ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας, αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε2 στην οποία ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι παραχωρεί στον αιτούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα.

7. Ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Α2+)

ή Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης από ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα (Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου συμπεριλαμβανομένου αυτού των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)

ή Τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

ή Αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1

ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα

ή Αποδεικτικά νόμιμης δωδεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης (Δεν γίνονται αποδεκτοί προσωρινοί τίτλοι διαμονής αλλά μόνο οριστικοί)

 

ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ

Τα μέλη οικογένειας Έλληνα τα οποία διαμένουν νομίμως στη Χώρα με τον Έλληνα για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Χώρα, εφόσον η διακοπή της διαμονής, δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα έτη, από τη λήξη του Δελτίου Διαμονής.

Το μέλος της οικογένειας Έλληνα που επιθυμεί τη χορήγηση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής δεκαετούς διάρκειας οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση δύο μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του Δελτίου ή σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία εισόδου στη Χώρα. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των διαβατηρίων της τελευταίας πενταετίας ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

2. Αντίγραφο του δελτίου διαμονής.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της Έλληνα/ίδας.