ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΩΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΩΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4251/2014, η/ο αλλοδαπή/ός σύντροφος Έλληνα/ίδας πολίτη δικαιούται, έφοσον διαθέτει τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα, να αιτηθεί και να λάβει άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, η οποία ισχύει για πέντε (5) έτη και παρέχει πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας (μισθωτή και μη μισθωτή δραστηριότητα).

Δικαιολογητικά:

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

2. Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Aπαιτείται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες).

3. Αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που πιστοποιούν νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα: Θεώρηση εισόδου (τύπου C) ή Βεβαίωση τύπου Α' ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, παραίτηση από την αίτηση διεθνούς προστασίας και αποδεικτικά στοιχεία ότι διαμένει ένα (1) τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα πριν τη σύναψη του γάμου ή του συμφώνου ή Άδεια διαμονής από άλλο κράτος – μέλος εφόσον αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία υποβολής η μη παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία εισόδου.

4. Ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής αρχής (από το Ειδικό Ληξιαρχείο αν ο γάμος έγινε στο εξωτερικό) και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της Έλληνα/νίδας (Σε περίπτωση γάμου) ή Ληξιαρχική πράξη καταχώρισης του συμφώνου συμβίωσης και πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της Έλληνα/νίδας και πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της συζύγου/συντρόφου πολίτη τρίτης χώρας επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο (Σε περίπτωση συμφώνου συμβίωσης).

5. Επικυρωμένο αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα/νίδας.

6. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης ή έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.) ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης (προαιρετικό κατά την κατάθεση).

Σε πολλές περιπτώσεις η αρμόδια υπηρεσία, η οποία εξετάζει την χορήγηση της άδειας διαμονής, καλεί σε δια ζώσης συνέντευξη τόσο τον Έλληνα/νίδα σύζυγο όσο και τον αιτούντα την άδεια διαμονής αλλοδαπό/ή, υποβάλλοντάς τους τις κατάλληλες ερωτήσεις, με σκοπό να διασταυρώσει την ύπαρξη πραγματικής συζυγικής σχέσης μεταξύ τους.

Διάρκεια:

Το Δελτίο Διαμονής έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. To αδιάλειπτο της διαμονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους 6 μήνες ετησίως, oύτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ’ ανώτατο όριο, για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Το συγκεκριμένο δελτίο άδειας διαμονής ανανεώνεται σε δελτίο μόνιμης διαμονής, το οποίο έιναι 10ετούς διάρκειας και παρέχει εξίσου πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στην κατάθεση κάθε είδους αίτησης για τη χορήγηση άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αναφορικά με την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων και την υποβολή της αίτησης με σκοπό τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής ως σύντροφος/σύζυγος Έλληνα/ίδας πολίτη. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2106437746 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).