ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ

Όλο και αυξάνονται στις μέρες μας οι περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι καλούνται -είτε δικαίως είτε αδίκως- να αντιμετωπίσουν δικαστικώς το αδίκημα της ρευματοκλοπής. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον εντοπισμό σχετικών παραβάσεων, χωρίς να μπορεί να διαπιστώσει τον πραγματικό παραβάτη της ρευματοκλοπής, επιρρίπτει την ευθύνη στον τελευταίο κύριο, μισθωτή ή χρήστη του ακινήτου, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να βρίσκονται ξαφνικά κατηγορούμενοι και να καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά χωρίς απαραίτητα να ευθύνονται οι ίδιοι γι’ αυτά.

Τι είναι όμως η ρευματοκλοπή και πώς τιμωρείται από το εθνικό μας δίκαιο; Ως ρευματοκλοπή ορίζεται εν γένει η αυθαίρετη και με πρόθεση επέμβαση σε εξοπλισμό ή και εγκαταστάσεις του Δικτύου, με σκοπό την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτή να καταγράφεται και να μην τιμολογείται. 

Οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής διακρίνονται σε διαπιστωμένες και πιθανολογούμενες. Συνηθέστερες περιπτώσεις διαπιστωμένης ρευματοκλοπής αποτελούν: 1) η δόλια δια τεχνικών μέσων επέμβαση στον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα να επέρχεται αλλοίωση και να εμφανίζεται μικρότερη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική, 2) η παράκαμψη του μετρητή , 3) η αυθαίρετη επανασύνδεση σε απενεργοποιημένη παροχή για διάφορους λόγους (π.χ. λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών). Ωστόσο, δεν αποτελούν όλες οι περιπτώσεις διαπιστωμένες ρευματοκλοπές αλλά κάποιες πιθανολογούνται, λόγω ορισμένων ενδείξεων, όπως η κοπή της σφραγίδας του κιβωτίου του μετρητή. 

Η ρευματοκλοπή συνιστά τόσο διοικητική παράβαση η οποία επισύρει ποινή με τη μορφή διοικητικού προστίμου όσο και ποινικό αδίκημα και δη ειδικότερη μορφή του περιουσιακού εγκλήματος της κλοπής, το οποίο θεμελιώνεται στο άρθρο 372 του Ποινικού μας Κώδικα σύμφωνα με το οποίo: «Κλοπή είναι η αφαίρεση, από την κατοχή άλλου, ξένου, ολικά ή εν μέρει, κινητού πράγματος με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης. Κινητό πράγμα θεωρείται και η ηλεκτρική και κάθε άλλη άλλης μορφής ενέργεια» και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Κατά τη συνήθη διαδικασία, αρμόδιο τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί αιφνιδιαστικό έλεγχο επί των παροχών. Κατά την άφιξη των αρμοδίων τεχνικών, αναζητείται ο χρήστης της παροχής, ή άλλος παριστάμενος στο ακίνητο και, εφόσον παρίσταται, ενημερώνεται περί του επικείμενου ελέγχου της μετρητικής διάταξης, ενώ του ζητείται να επιτρέψει, ως οφείλει, την πρόσβαση στον μετρητή, στις περιπτώσεις που ο τελευταίος βρίσκεται σε σημείο εντός του ακινήτου.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου στον μετρητή του ακινήτου, εάν απ’ αυτόν διαπιστωθεί παράβαση, ενημερώνεται ο χρήστης, με την επίδοση σε αυτόν του Δελτίου Ενημέρωσης Ελέγχου, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ελέγχου, όπως η ημερομηνία, τα ευρήματα, οι ενέργειες αποκατάστασης κ.α. Σε αυτό το δελτίο, επισυνάπτεται και το Δελτίο Αναφοράς Ρευματοκλοπής, το οποίο εκδίδεται δυνάμει των ευρημάτων που έχουν προκύψει από τον έλεγχο.

Στην συνέχεια ο φορέας μπορεί να στραφεί κατά του παραβάτη, καταλογίζοντας και καλώντας τον να πληρώσει το σχετικό πρόστιμο. Κατά αυτής της διοικητικής κύρωσης μπορεί να ασκηθούν τα κατάλληλα νομικά μέσα, όπως ένσταση ή ακόμα και προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων αρχών ενώ παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ εκκινεί και την ποινική διαδικασία, υποβάλλοντας μήνυση, η οποία συνεπάγεται την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του παραβάτη και η οποία προχωρά ανεξάρτητα από την αποπληρωμή του προστίμου εκ μέρους σας.

Μετά την κοινοποίηση του εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ με θέμα την «Διαπίστωση της ρευματοκλοπής στην παροχή με αριθμό….», συνίσταται στους πολίτες να αντιδρούν άμεσα νομικά προκειμένου να λάβουν γνώση τόσο της αστικής, όσο και της ποινικής διαδικασίας, των πραγματικών συνεπειών και κινδύνων, καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης στα πλαίσια της εκάστοτε υπόθεσης και να αποφευχθούν δυσμενείς νομικές συνέπειες.

[Ο πληρεξούσιος δικηγόρος που αναλαμβάνει με συνέπεια την εκάστοτε υπόθεση μπορεί, να επικαλεστεί λόγους δυνάμενους να οδηγήσουν στην αθώωση του υπόπτου όπως για παράδειγμα την εξόφληση του συνολικού οφειλόμενου ποσού από τον παραβάτη, ότι ο κληθείς από το Ποινικό Δικαστήριο δεν τέλεσε ο ίδιος την πράξη καθώς δεν ήταν ο τελευταίος χρήστης του ακινήτου κ.λ.π συντάσσοντας ένα πλήρες νομικό κείμενο εγγράφων εξηγήσεων, με νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα]

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις ρευματοκλοπής και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε σχετική υπόθεση, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας και αν βρίσκεται. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της ρευματοκλοπής. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι δεν υπήρξε παράνομη κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς η
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της ρευματοκλοπής κατ' εξακολούθηση. Το δικαστήριο παρά το γεγονός ότι το ρολόι της ΔΕΗ είχε πράγματι