ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Διόρθωση Προδήλου Σφάλματος / Αγνώστου Ιδιοκτήτη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Διόρθωση Προδήλου Σφάλματος / Αγνώστου Ιδιοκτήτη

Διόρθωση προδήλου σφάλματος στο Κτηματολόγιο
 Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου μπορεί, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, να προβαίνει στη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών, ιδίως σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής στα Κτηματολογικά φύλλα στοιχείων του δικαιούχου, τα οποία προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα ή άλλα δημόσια έγγραφα με αποδεικτική ως προς τα στοιχεία αυτά ισχύ, καθώς επίσης στοιχείων σχετικών με το καταχωρισθέν δικαίωμα, τον τίτλο αυτού και το ιδιοκτησιακό αντικείμενο, εφόσον το σφάλμα στην καταχώριση προκύπτει κατά τρόπον αναμφισβήτητο από την καταχωρισθείσα πράξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα.

Με τον όρο πρόδηλο σφάλμα νοείται το σφάλμα όταν η ανακρίβεια στα στοιχεία της εγγραφής:

  1. προκύπτει από δημόσιο έγγραφο που καταχωρίσθηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης, ή και μετά από αυτήν, εφόσον στηρίζεται σε προηγούμενη πράξη καταχωρισθείσα στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου,
  2. προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία της ανάρτησης, που προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του νόμου 2308/1995, ή του τελικού αναμορφωμένου πίνακα της κτηματογράφησης, από τα οποία αποκλίνει άνευ νόμιμου λόγο,
  3. προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης που συνιστούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης δικαιώματος, ο οποίος κατισχύει, οπωσδήποτε, του καταχωρισθέντος στην αρχική εγγραφή δικαιώματος,
  4. αφορά στην ολική ή μερική έλλειψη ή στην ανακρίβεια στοιχείων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, η οποία μπορεί να θεραπευθεί με αναδρομή στην πράξη σύστασης, στον κανονισμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας και στα συνοδευτικά αυτών ή επ' αυτών ερειδόμενα δημόσια έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση. Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος των αρχικών εγγραφών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται μόνο μέχρι την οριστικοποίησή τους.

Η υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν συνιστά αναγκαία προδικασία για την υποβολή και συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, αρχικών και μεταγενέστερων, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Διόρθωση Αγνώστου Ιδιοκτήτη στην κτηματολογική εγγραφή
Με τον όρο ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη ονομάζουμε κάθε είδους ακίνητο που είναι καταχωρημένο στο κτηματολόγιο, και φαίνεται να μην ανήκει σε συγκεκρινένο ιδιοκτήτη, φέρει δε την ένδειξη στα αντίστοιχα κτηματολογικά φύλλα και αποσπάσματα «άγνωστος ιδιοκτήτης» ή «αγνώστου ιδιοκτήτη».
Η διόρθωση ακινήτου που φέρει την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», μπορεί να ζητηθεί από εκείνον που έχει δικαίωμα επί του ακινήτου (ψιλή ή πλήρη κυριότητα, επικαρπία), ο οποίος μπορεί να ασκήσει αίτηση προκειμένου να διορθωθεί το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου και, αντί της εσφαλμένης ένδειξης «αγνώστου ιδιοκτήτη», να καταχωρηθούν τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο) και ο τίτλος κτήσης (δωρεά, γονική παροχή, αγορά κλπ), ώστε να φαίνεται ότι είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου.
Η διόρθωση ζητείται με αίτηση που κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του αιτούντος και με την οποία ζητείται η αναγνώριση της κυριότητας επί του ακινήτου.

Σε περίπτωση απόδειξης της ύπαρξης δικαιώματος επί του ακινήτου, το Δικαστήριο διατάσσει τη διόρθωση του αντίστοιχου κτηματολογικού φύλλου. Η παραπάνω αίτηση, αφού κατατεθεί στην γραμματεία του Δικαστηρίου, πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο και να εγγραφεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακίνητου.
Από τα παραπάνω κρίνεται σκόπιμη η νομική συμβουλή και συμβολή του Δικηγόρου για την επιτυχή διεκπεραίωση της διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών.

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, επικοινωνήστε με το γραφείο μας.