ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Διαδικασία - Δικαιολογητικά

ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Διαδικασία - Δικαιολογητικά

Απαραίτητη είναι η εμπρόθεσμη διαδικασία δήλωσης της ακίνητης περιουσίας μας στο κτηματολόγιο προκειμένου να δηλωθούμε κύριοι των ακινήτων μας και να αποφύγουμε είτε τυχόν λανθασμένες εγγραφές, είτε το χαρακτηρισμό της περιουσίας μας ως αγνώστου ιδιοκτήτη καθώς και την καταβολή προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης.

Ποιοι υπορεούνται σε υποβολή Δήλωσης Ακίνητης Περιουσίας στο Κτηματολόγιο
Υποχρέωση δήλωσης έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα (κυριότητα, δουλεία, υποθήκη/προσημείωση, αγωγή και ανακοπή, κατάσχεση, μακροχρόνια μίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, μεταφορά συντελεστή δόμησης) σε ακίνητο. Σε υποβολή δήλωσης υποχρεούνται και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστικής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λπ.). Επιπλέον, όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την τρέχουσα, περίοδο συλλογής δηλώσεων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση ανεξαρτήτως του αν το δικαίωμα έχει δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο. Τέλος, η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα των υπό κτηματογράφηση περιοχών, εντός και εκτός σχεδίου, είτε αστικά, είτε αγροτικά, οικοδομημένα ή όχι.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση Ακινήτου στο Κτηματολόγιο:
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση ενός ακινήτου στο κτηματολόγιο ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο κτήσης του ακινήτου (πχ αγοραπωλησία, χρησικτησία, κληρονομιά).

Α. Δήλωση ακινήτου με τίτλο κτήσης στο όνομα του δικαιούχου (εδώ συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις αγοραπωλησίας, δωρεάς, κληρονομιάς για την οποία έχει συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ως άνω περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

  1. Έντυπο δήλωσης (Δήλωση του ν. 2308/95) από τα γραφεία ορθά συμπληρωμένο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο.
  2. Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας και του πιστοποιητικού μετεγγραφής
  3. Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου
  4. Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
  5. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (πχ απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ).

 

B. Δήλωση ακινήτου αποκτηθέντος με χρησικτησία
Για την περίπτωση χρησικτησίας χρειάζονται Ε9, λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήρια, αποδεικτικά ΟΣΔΕ, πράξη αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις κλπ, ώστε να αποδεικνύεται η 20ετής νόμιμη κατοχή ακινήτου.

Γ. Δήλωση ακινήτου αποκτηθέντος με κληρονομιά χωρίς να έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς
Για περίπτωση που δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς απαραίτητα είναι τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Τίτλοι του κληρονομούμενου
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  3. Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης (εάν υπάρχει)
  4. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
  5. Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς (όταν υπάρχει διαθήκη)

 

Διαδικασία Δήλωσης
Μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την ορθή συμπλήρωση του εντύπου ακολουθεί η υπ0οβολή αυτών είτε δια ζώσης στο κατά τόπον αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του κτηματολογίου.
Με την οριστική υποβολή της δήλωσης γίνεται και η πληρωμή ποσού 35 ευρώ ανά ιδιοκτησιακό δικαίωμα και 20 ευρώ για τους βοηθητικούς χώρους, ενώ στις αγροτικές περιοχές αν το ίδιο άτομο έχει περισσότερα από δύο δικαιώματα δικαιώματα στον ίδιο δήμο, τότε θα πληρώσει μόνο δύο φορές το τέλος κτηματογράφισης.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η ορθή δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι μείζονος σημασίας καθώς τυχόν εσφαλμένη εγγραφή απαιτεί ολόκληρη διαδικασία για τη διόρθωσή της.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με το γραφείο μας.