ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση, στη οποία τίθεται ένα πρόσωπο, εξαιτίας ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας, εφόσον αδυνατεί ολικώς ή μερικώς  να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του, αλλά και για λόγους τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εφόσον εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγο του, τα τέκνα ή τους γονείς του, όπως ορίζει ο νόμος στο άρθρο 1666 ΑΚ. Η θέση σε δικαστική συμπαράσταση γίνεται μέσω δικαστικής απόφασης, τη δε αίτηση για τη θέση κάποιου σε δικαστική συμπαράσταση μπορεί να υποβάλλει μόνο συγκεκριμένος κύκλος προσώπων και συγκεκριμένα, ο ίδιος ο πάσχων (αν πρόκειται για σωματική αναπηρία) ο/η σύζυγός του, οι γονείς αυτού και τα τέκνα του. Δίνεται δε η δυνατότητα αυτή και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αλλά και στο ίδιο το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Με την ανωτέρω απόφαση του δικαστηρίου, διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης για να ασκεί τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για λογαριασμό του συμπαραστατούμενου. Η δικαστική συμπαράσταση μπορεί να είναι μερική, αν το δικαστήριο κηρύξει ανίκανο το πρόσωπο μόνο για ορισμένες δικαιοπραξίες ή ολική αν το κηρύξει ανίκανο για όλες. Σε γενικές γραμμές τα καθήκοντα του δικαστικού συμπαραστάτη αναφέρονται στην επιμέλεια, την εξώδικη και δικαστική εκπροσώπηση, καθώς και την διοίκηση της περιουσίας του πάσχοντος.

Δεδομένου ότι ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης δημιουργήθηκε για την προστασία του προσώπου που έχει ανάγκη, γίνεται δεκτό πως ο δικαστικός συμπαραστάτης πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενεργεί προς το συμφέρον του πάσχοντος και να επιδιώκει προσωπική επικοινωνία με αυτόν πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, εφόσον η επικοινωνία είναι δυνατή. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι σε συμπαράσταση υποβάλλεται μόνο ενήλικο πρόσωπο. Ο ανήλικος που βρίσκεται υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία, μπορεί να υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, μόνο κατά το τελευταίο έτος της ανηλικότητάς του, τα δε αποτελέσματα της υποβολής αρχίζουν αφού ο ανήλικος ενηλικιωθεί.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις θέσης προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε υπόθεση αφορά αίτηση θέσης σε δικαστική συμπαράσταση, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας και αν βρίσκεται. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6984183366 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).