ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: Έννοια – Διαδικασία – Ενέργειες

Αγορά Ακινήτου

Αγοραπωλησία είναι ουσιαστικά μία σύμβαση μεταξύ δύο μερών (πωλητή – αγοραστή), με την οποία ο πωλητής μεταβιβάζει το πωλούμενο ακίνητο, ο δε αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει το χρηματικό τίμημα που έχει συμφωνηθεί. Για τη σύναψη της πώλησης απαιτείται σύμβαση μεταξύ των μερών, η οποία γίνεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. 

Οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μίας αγοραπωλησίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Σε αυτές που απαιτούνται προ της υπογραφής του συμβολαίου και σε αυτές που πραγματοποιούνται μετά από αυτή.

Ενέργειες ΠΡΟ της υπογραφής του συμβολαίου:

Α. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Στο στάδιο αυτό ο αγοραστής καλείται να καταβάλει μία προκαταβολή (αρραβώνας) προκειμένου να επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον του για το ακίνητο, να οριστικοποιηθεί το τελικό τίμημα και να αποσυρθεί το ακίνητο από την αγορά.
Η προκαταβολή δίδεται στον ιδιοκτήτη – πωλητή ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του, αφού συνταχθεί και υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το οποίο επέχει θέση απόδειξης και στο οποίο καθορίζονται κάποια από τα βασικότερα στοιχεία που αφορούν την επερχόμενη αγοραπωλησία. Συγκεκριμένα στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό καθορίζονται: α) το ύψος του τιμήματος αγοραπωλησίας του ακινήτου, β) τρόπος εξόφλησής του, γ) η προθεσμία υπογραφής του οριστικού συμβολαίου και τέλος δ) οι ρήτρες που αφορούν στον αγοραστή και στον πωλητή, σε περίπτωση υπαναχώρησης ενός εκ των δύο.
Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό πρέπει πάντα να συντάσσεται από εξειδικευμένο Δικηγόρο ώστε να είναι νομικά καλυμμένα τα μέρη σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αγοραπωλησίας.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Μετά την υπογραφή του προσυμφώνου, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος πραγματοποιεί έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Εκεί φαίνονται τυχόν βάρη του ακινήτου ή νομικά ελαττώματα αυτού.

Γ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΤΗ / ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Στη συνέχεια πωλητής και αγοραστής σε συνεργασία με τον Συμβολαιογράφο συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ
Πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου υποβάλλεται στην Εφορία η δήλωση φόρου μεταβίβασης. Η Δήλωση αυτή συντάσσεται από τον Συμβολαιογράφο, υπογράφεται από τον αγοραστή και τον πωλητή και υποβάλλεται από τον ίδιο τον αγοραστή ή από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του στο Τμήμα Κεφαλαίου της ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητο. Ο φόρος μεταβίβασης καταβάλλεται από τον αγοραστή εφάπαξ, και υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται επίσημα από τους ετήσιους πίνακες της εφορίας για κάθε περιοχή.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Κατά την ημέρα του συμβολαίου ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του αγοραστή πραγματοποιεί τον δεύτερο – τελικό έλεγχο τίτλων ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρχει κάποιο νέο βάρος στο ακίνητο στο διάστημα που μεσολάβησε από τον πρώτο έλεγχο τίτλων μέχρι και την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου. Εν συνεχεία στο γραφείο του Συμβολαιογράφου υπογράφεται παρουσία του πληρεξουσίου Δικηγόρου, του πωλητή και του αγοραστή το οριστικό συμβόλαιο και ο αγοραστής καταβάλλει το συμφωνηθέν τίμημα.

Ενέργειες ΜΕΤΑ την υπογραφή του συμβολαίου:

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Ή ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.
Στη συνέχεια, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του αγοραστή μεταγράφει το συμβόλαιο στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο (εφόσον υπάρχει) της περιοχής του ακινήτου, το οποίο θα κρατήσει ένα αντίγραφο του συμβολαίου. Επίσης, ένα αντίγραφο θα κρατήσει και ο συμβολαιογράφος, ενώ θα δώσει επικυρωμένα αντίγραφα στον αγοραστή.

 

Η παρουσία πληρεξουσίου Δικηγόρου τουλάχιστον για τον αγοραστή κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αγορά ενός ακινήτου χωρίς νομικό ελάττωμα αλλά και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

 

Δείτε -ΕΔΩ- επίσης τη διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου με προσημείωση υποθήκης.

 

*Το γραφείο μας έχει ασχολείται ενεργά και με μεγάλη εμπειρία με τον τομέα της αγοραπωλησίας ακινήτων και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά στην άρτια και χωρίς ελαττώματα ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ακινήτου που θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6984183366 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).