ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Με τον κώδικα ελληνικής ιθαγένειας προβλέπεται προβλέπεται η κτήση της ιθαγένειας από ανήλικο ή νεαρό ενήλικο αλλοδαπό λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο.

1) Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο ή σε σχολείο "που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας" εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε 9 τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε 6 τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται.
Η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντα. Δικαίωμα υποβολής της ανωτέρω δήλωσης-αίτησης έχει ο αλλοδαπός που εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του. Στην εξαιρετική περίπτωση που η ημερομηνία συμπλήρωσης των 9 τάξεων ελληνικού σχολείου ή των 6 τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέλθει αρκετά μεταγενέστερα ενώ ο αλλοδαπός είναι πλέον ενήλικος, πάντως προ της ηλικίας των 23 ετών, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για 3 επιπλέον χρόνια μετά την αποφοίτηση (με όριο τα 26 έτη δηλαδή).

2) Αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα ή σχολείου "που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας στην Ελλάδα". Η δήλωση-αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης από το Τμήμα ή τη Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ενήλικου ή του ανήλικου αλλοδαπού αποδεικνύονται από ληξιαρχική πράξη γέννησης της ημεδαπής είτε από πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους προέλευσής του.

Ο αιτών δύναται με υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει τη σχετική αίτηση-δήλωση να προβεί σε εξελληνισμό των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων.

Για την υποβολή της ανωτέρω αίτησης για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ.