ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παράνομες Οικοδομικές Εργασίες

Η εκπόνηση παράνομων οικοδομικών εργασιών σε οικοδομήματα και άλλου είδους εγκαταστάσεις δύναται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιφέρει, εκτός από διοικητικές, και ποινικές κυρώσεις. Καταρχάς, σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1 του Ν. 4495/2017, ως αυθαίρετη κατασκευή ορίζεται κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση, η οποία εκτελείται ή έχει εκτελεστεί χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων ή με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε, ενώ ως αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ορίζεται κάθε μεταβολή της χρήσης για την οποία δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια (άδεια δόμησης).

Όταν οι παραβάσεις είναι πολεοδομικές, δηλαδή όταν πρόκειται για κατασκευές που εκτελέστηκαν κατά παράβαση της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας, χωρίς όμως να μεταβάλλονται τα βασικά στοιχεία του οικοδομήματος (π.χ. της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους και του όγκου αυτού), καθώς και όταν πρόκειται για αλλαγή χρήσης χώρων ενός κτιρίου από βοηθητική σε κύρια, ή μικρή μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών του διαγράμματος δόμησης/κάλυψης ή εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας, τότε επιβάλλονται μόνο διοικητικές κυρώσεις, κυρίως υποχρεωτική κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών και πρόστιμα.

Ωστόσο, όταν οι ανωτέρω πράξεις τελούνται από συγκεκριμένα πρόσωπα και προσβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό το κοινωνικό σύνολο, επιβάλλονται και ποινικές κυρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 1337/1983, όπως ισχύει σήμερα, οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής τους τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών έως πέντε (5) ετών και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με την αξία του αυθαίρετου έργου και το βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται και οι μηχανικοί που εκπόνησαν τις μελέτες ή έχουν την επίβλεψη του έργου, αν διαπιστωθεί ότι οι μελέτες εκπονήθηκαν κατά παράβαση του νόμου. Αν, ωστόσο, διαπιστωθεί ότι μια τέτοιου είδους πράξη διενεργήθηκε από αμέλεια του υπευθύνου, τότε αυτός θα τιμωρηθεί με ποινή μειωμένη, δηλαδή με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος και με χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες (2.000) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Επιπλέον, σε περίπτωση απλών υπερβάσεων άδειας κατασκευής μπορεί να επιβληθεί ποινή μειωμένη, ενώ αντίθετα για αυθαίρετες εργασίες δόμησης σε δασικές εκτάσεις και αρχαιολογικούς χώρους οι ποινές είναι επαυξημένες.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μηχανικοί και εργολάβοι, εξαιτίας της τεχνογνωσίας τους και της ιδιότητας τους, αντιμετωπίζονται αυστηρότερα από το νομοθέτη, ο οποίος εκτός από την ποινική τους δίωξη επιβάλλει σωρευτικά και την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους από την αρμόδια διοικητική αρχή. 

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις αυθαιρέτων οικοδομικών εργασιών και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίων και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες (αρθ. 94 Ν.4495/2017). Στο δικαστήριο παραστάθηκε ο ποινικολόγος του γραφείου μας