ΑΡΣΗ – ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΡΣΗ – ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Όταν φτάσει επιτέλους η ώρα της αποπληρωμής του στεγαστικού σας δανείου, η αμέσως επόμενη κίνηση που θα πρέπει να κάνετε είναι να εξαλείψετε την προσημείωση υποθήκης που έχει εγγράψει ο δανειστής (συνήθως τράπεζα) σε αυτό. Τι είναι όμως η προσημείωση υποθήκης και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε για να την εξαλείψετε από το ακίνητό σας; Η προσημείωση υποθήκης είναι ουσιαστικά μια εξασφάλιση του δανειστή σε περίπτωση μη ομαλής αποπληρωμής του δανείου. Όταν λοιπόν το δάνειο εξοφληθεί ομαλά, η προσημείωση υποθήκης παύει να έχει λόγο ύπαρξης και θα πρέπει να εξαλειφθεί για να είναι το ακίνητό σας ελεύθερο από κάθε βάρος και εξασφάλιση. Η διαδικασία της εξάλειψης είναι απλή και γίνεται μέσω του Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την εγγραφή της (δηλαδή του Ειρηνοδικείου ή του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του ακινήτου) κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη μέσω του πληρεξουσίου Δικηγόρου του.

Με την αίτηση ζητείται να εκδοθεί δικαστική απόφαση, η οποία διατάζει την ανάκληση της απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης από το ακίνητό σας και την εξάλειψη της προσημείωσης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάθεση της δικαστικής απόφασης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να «διαγραφεί» από το βιβλίο βαρών ή το κτηματολογικό φύλλο αντίστοιχα η εγγραφείσα προσημείωση υποθήκης. Η διαδικασία εξάλειψης της προσημείωσης υποθήκης γίνεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είτε συναινετικά είτε κατ’ αντιδικίαν. Συναινετικά, όπως είναι και το σύνηθες, γίνεται κατόπιν χορήγησης από τον δανειστή βεβαίωσης εξόφλησης του δάνειου και πραγματοποιείται σε πολύ σύντομο χρόνο, περίπου εντός 10 ημερών.

Σε περίπτωση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης με αντιδικία ο χρόνος είναι περισσότερος και ενδεικτικά η εξάλειψη πραγματοποιείται περίπου εντός 6 μηνών. Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε είναι: 1. Επικυρωμένο Αντίγραφο της Απόφασης Εγγραφής Προσημείωσης Υποθήκης, 2. Απόφαση περί έγκρισης ολικής/μερικής εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης, χορηγηθείσα από την Τράπεζα ή τον οποιονδήποτε χρηματοπιστωτικό φορέα ή ιδιώτη, 3. είτε Κτηματολογικό Φύλλο και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, είτε Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου και προσωρινό κτηματολογικό φύλλο από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και τέλος 4. τον τίτλο κτήσεως (το συμβόλαιο δηλαδή του ακινήτου).


*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις εγγραφής και εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε υπόθεση αφορά το ακίνητό σας. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6984183366 ή με email στο 
info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).