ΑΠΕΛΑΣΗ

ΑΠΕΛΑΣΗ

Υπάρχουν 2 ειδών απελάσεις, η διοικητική απέλαση που επιβάλλεται από τις Αστυνομικές Αρχές και η δικαστική απέλαση που επιβαλλόταν από τις Δικαστικές Αρχές. Πλέον, από την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα (01.07.2019) έχει καταργηθεί η δυνατότητα των Δικαστικών Αρχών να επιβάλλουν απελάσεις μετά από καταδικαστικές αποφάσεις των ποινικών Δικαστηρίων. Αυτό συνεπάγεται και την αναδρομική κατάργηση όλων των δικαστικών απελάσεων που είχαν επιβληθεί πριν την 1η Ιουλίου 2019.

Σε περίπτωση επιβολής απέλασης σε αλλοδαπό που στερείται νόμιμης διαμονής, αυτός εγγράφεται στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) για όσο καιρό διαρκεί η απέλαση του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εισέλθει νόμιμα στην Ελλάδα.

Η διαγραφή αλλοδαπού από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. επέρχεται είτε αυτομάτως μετά την πάροδο της διάρκειας της απέλασης που του έχει επιβληθεί είτε κατόπιν αιτήματός του για ανθρωπιστικούς και μόνο λόγους (π.χ. εξαιτίας της σύναψης γάμου με Έλληνα πολίτη, στενών οικογενειακών σχέσεων εντός της Ελλάδος, σοβαρών προβλημάτων υγείας, συμμετοχής σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ναρκωτικά κ.α.). Η αίτηση υποβάλλεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών, η οποία εντός ολίγων ημερών αποφαίνεται για την αποδοχή ή την απόρριψή της ανάλογα με το πόσο σοβαρούς και επαρκείς θα κρίνει τους λόγους του αιτήματος.