ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

(259 ΠΚ) Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.

 

Σχόλια: Δεν τιμωρούνται και για παράβαση καθήκοντος όσοι υπάλληλοι τελούν άλλο αδίκημα που τιμωρείται αυτοτελώς, όπως πχ η δωροληψία ή η έκδοση ψευδούς βεβαίωσης. Όταν όμως η παράβαση του υπαλλήλου δεν τυποποιείται σε κάποιο άλλο αδίκημα, όπως πχ η άρνηση εξυπηρέτησης κοινού χωρίς λόγο, τότε έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη διάταξη. Υπάλληλος που καταδικάζεται αμετάκλητα για παράβαση καθήκοντος δεν συνεπάγεται και ότι χάνει τη θέση ή το αξίωμά του, αλλά μπορεί να έχει και πειθαρχικές ευθύνες από την ίδια την υπηρεσία του.

Σχετικά άρθρα...

Με το άρθρο 259 ΠΚ προστατεύεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και των κρατικών οργανισμών, η νόμιμη άσκηση της δημόσιας