ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ / ΝΟΘΕΥΣΗ

ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ / ΝΟΘΕΥΣΗ

(242 ΠΚ) 1. Υπάλληλος που στο πλαίσιο των καθηκόντων του εκδίδει ή συντάσσει δημόσια έγγραφα στα οποία βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όταν νοθεύει, καταστρέφει ή υπεξάγει έγγραφο που του εμπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του. Με την ίδια ποινή επίσης τιμωρείται και όποιος (τρίτος) εν γνώσει του χρησιμοποιεί το ανωτέρω έγγραφο.
2. Αν ο υπαίτιος των παραπάνω πράξεων είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον με ποσό που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή επίσης τιμωρείται και όποιος (τρίτος) εν γνώσει του χρησιμοποιεί το ανωτέρω έγγραφο αποσκοπώντας σε κέρδος ή ζημιά άλλου με ποσό άνω των 120.000 ευρώ.
3. Αν οι πράξεις των προηγούμενων παραγράφων στρέφονται κατά του ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες.

 

Σχόλια: Η αμετάκλητη καταδίκη του υπαιτίου συνεπάγεται αυτοδικαίως και έκπτωση από τη δημόσια θέση και τα αξιώματα που κατέχει. Αν έχει ξεκινήσει η ποινική δίωξη, η παραγραφή επέρχεται στα: 8 χρόνια για την περίπτωση της παρ. 1, 20 χρόνια για την περίπτωση της παρ. 2 και 25 χρόνια για την περίπτωση της παρ. 3.