Παράβαση καθήκοντος

ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Με το άρθρο 259 ΠΚ προστατεύεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και των κρατικών οργανισμών, η νόμιμη άσκηση της δημόσιας εξουσίας και το συμφέρον των πολιτών. Ακόμη, αποτρέπεται η κρατική αυθαιρεσία και η προσβολή της δημόσιας υπηρεσίας από τα ίδια της τα όργανα. Το αδίκημα συντελείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Πρόκειται για ιδιαίτερο έγκλημα και άρα δράστης του μπορεί να είναι μόνο υπάλληλος, οποιοσδήποτε υπάλληλος, δηλαδή και αυτός που έχει γενικά υπηρεσιακά καθήκοντα.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

(259 ΠΚ) Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.