Εμπορικό Δίκαιο

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ολοένα και περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προστρέχουν στη διαδικασία του Νόμου 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας», δυνάμει του οποίου έχει εισαχθεί τα τελευταία δύο και πλέον έτη, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών προς Τράπεζες, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (e-Shop) ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (GDPR)

Η δημιουργία και λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) απαιτεί τη συμμόρφωση με ένα σύνολο νομικών απαιτήσεων και προϋποθέσεων τόσο σύμφωνα με το ελληνικό όσο και με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η σωστή τήρηση αυτών των κανόνων είναι απαραίτητη για την αποφυγή των δυσμενών νομικών συνεπειών, καθώς και για την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας.

Ενδεικτικά ορισμένες από τις απαιτήσεις για τη νομική συμμόρφωση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος: