ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Ως λαθρεμπορία ή λαθρεμπόριο ορίζεται το αδίκημα της μη καταβολής δασμών και φόρων επί εμπορευμάτων που μεταφέρονται από το έδαφος ενός κράτους σε ένα άλλο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που στόχο έχει να αποστερήσει από το Ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ανωτέρω έσοδα, προερχόμενα από την εισαγωγή ή την εξαγωγή προϊόντων.

Πρόκειται για έγκλημα το οποίο μπορεί να τελεστεί με διάφορους τρόπους, όπως ρητά ορίζεται στον Ν. 2960/2001, μεταξύ των οποίων είναι:

  • Η διάθεση στην κατανάλωση προϊόντων, χωρίς έγγραφη άδεια της Τελωνειακής Αρχής και χωρίς την πληρωμή του αναλογούντος φόρου.
  • Η εξαγωγή ή η εισαγωγή εμπορευμάτων, των οποίων η εξαγωγή ή η εισαγωγή είναι απαγορευμένη (π.χ. ναρκωτικές ουσίες).
  • Κάθε έλλειψη εμπορευμάτων από αποθήκες αποταμίευσης, με σκοπό να στερήσει το Δημόσιο από τους εισπρακτέους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις επί των ελλειπόντων.
  • Η υποτιμολόγηση ή υπερτιμολόγηση εισαγόμενων ή εξαγόμενων εμπορευμάτων, εφόσον συνεπάγεται απώλεια δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων κ.α.

Ως έγκλημα σκοπού, απαραίτητο στοιχείο της λαθρεμπορίας είναι ο δράστης να απέβλεπε με την πράξη του να αποστερήσει από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση τους εισπρακτέους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, ανεξαρτήτως, μάλιστα, αν όντως κατάφερε να ολοκληρώσει την πράξη του. Στην περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή αποδεικνύεται ότι ο δράστης είχε σκοπό να αποφύγει την καταβολή φόρου κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων χωρίς όμως να ολοκληρώσει την πράξη του, τιμωρείται μειωμένα για το αδίκημα της απόπειρας τέλεσης λαθρεμπορίας.

Σε ό,τι αφορά τις ποινικές κυρώσεις, ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός μήνα, εφόσον το προϊόν της λαθρεμπορίας δεν έχει σημαντική αξία και προορίζεται για ατομική χρήση ή για κατανάλωση από το δράστη, ειδάλλως φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Αν, ωστόσο, το αδίκημα διαπράχθηκε καθ’ υποτροπή, ή ενόπλως ή από περισσότερα των τριών άτομα, ή το ποσό των δασμών και των φόρων που στερήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο ή Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, ή ο δράστης χρησιμοποίησε ιδιαίτερα τεχνάσματα, ορίζεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών. Τέλος, εάν το ανωτέρω ποσό υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, τότε η πράξη χαρακτηρίζεται ως κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.

Τέλος, να σημειωθεί ότι όταν μια συμπεριφορά συνιστά ταυτόχρονα ποινικό αδίκημα και τελωνειακή παράβαση, επιβάλλονται σωρευτικά τόσο ποινικές όσο και διοικητικές κυρώσεις.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις λαθρεμπορίας και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίων και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέων μας για το αδίκημα της λαθρεμπορίας (άρθ. 155 Ν.2690/2001) σε κατ' έφεση δίκη κατά καταδικαστικής απόφασης του πρώτου