ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η διόρθωση ληξιαρχικής πράξης ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν. 344/1976, σύμφωνα με το οποίο για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξεως κατά κανόνα απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Στο εν λόγω άρθρο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 του Νόμου 4674/2020, καθορίζονται τα σφάλματα που μπορούν να συναντηθούν σε μία ληξιαρχική πράξη και ο τρόπος διόρθωσης αυτών.  

Στο άρθρο 13 του Ν. 344/1976 ορίζεται ότι:

1. Για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

2. Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη, ΜΗ αφορώντα στον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τέλεσής τους στην πράξη βεβαιουμένου γεγονότος και εφόσον δεν αποδίδονται σε δόλο των συμπραξάντων την πράξη, δύνανται να διορθωθούν επίσης και μετά από άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη, η οποία παρέχεται μετά από έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αίτησης παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

3. Σφάλματα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη προφανώς εκ παραδρομής, μπορούν να διορθωθούν και άνευ αδείας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη, από τον αρμόδιο Ληξίαρχο, μετά από προηγούμενη από αυτόν έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον.

Ειδικότερα, λοιπόν, ο νόμος διακρίνει μεταξύ τριών ειδών σφαλμάτων, που μπορούν να εντοπιστούν σε μία ληξιαρχική πράξη, η διάκριση των οποίων γίνεται με βάση τη διαδικασία διόρθωσής τους:

Σφάλματα τα οποία διορθώνονται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Σαφέστερα, η δικαστική απόφαση που διορθώνει μία ληξιαρχική πράξη εκδίδεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το Ειρηνοδικείο στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται το ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρηθεί η ληξιαρχική πράξη της οποίας ζητείται η διόρθωση ή συμπλήρωση. Δεδομένου πως οι ληξιαρχικές πράξεις καταρτίζονται στο ληξιαρχείο της περιφέρειας στην οποία έλαβαν χώρα τα γεγονότα που βεβαιώνουν, είναι προφανές πως στον τόπο αυτό βρίσκονται τα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη των βεβαιουμένων γεγονότων. Στον τόπο αυτό, επομένως, είναι αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη η συλλογή τους, γι’ αυτό προτιμήθηκε από το νόμο έναντι του τόπου της γενικής δωσιδικίας του αιτούντος και θεσπίσθηκε η εν λόγω αποκλειστική αρμοδιότητα, επί της οποίας δε χωρεί παρέκταση. Ωστόσο, νομολογιακά έχει κριθεί ότι η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και στο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του αιτούντος, εφόσον λόγω των τοπικών του συνθηκών είναι σε θέση να διευκολύνει τη συλλογή των αποδείξεων και να παρέχει ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη έννομη προστασία.

Σφάλματα τα οποία διορθώνονται με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη. Τα σφάλματα αυτά είναι όσα δεν αφορούν στον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τέλεσης του γεγονότος που βεβαιώνεται στη ληξιαρχική πράξη και υπό την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε δόλο των συμπραξάντων την πράξη. Τα ανωτέρω σφάλματα, λοιπόν, προβλέπεται η δυνατότητα να διορθώνονται με εισαγγελική διάταξη (του εισαγγελέως της περιφέρειας του ληξιάρχου και, αν εκεί δεν εδρεύει εισαγγελέας, του ειρηνοδίκου), η οποία εκδίδεται, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος συμφέροντος, μετά από έρευνα και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων, ενώ ακολούθως μέσω αυτής παρέχεται η σχετική άδεια στο ληξίαρχο να προβεί στη διόρθωση της εκάστοτε ληξιαρχικής πράξης. 

•Τέλος, σφάλματα των οποίων η διόρθωση μπορεί να γίνει από τον ίδιο το Ληξίαρχο, χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Εισαγγελέα ή δικαστική απόφαση. Τα σφάλματα αυτά έχουν συμβεί εκ παραδρομής και η διόρθωσή τους μπορεί να γίνει μετά από έρευνα του ίδιου του ληξίαρχου και εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων. Τέτοιου είδους σφάλματα αφορούν στον τονισμό, τους γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες, ή λάθη εκ παραδρομής που προκύπτουν κατόπιν σύγκρισης με το αρχείο του Ληξιαρχείου.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στην διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε όλη τη διαδικασία και την ταχεία επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2106437746 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).