ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διαταγή πληρωμής είναι μια δικαστική επιταγή που εκδίδει ο δικαστής, με την οποία διατάζει τον οφειλέτη να πληρώσει στο δανειστή το πρόδηλο χρηματικό χρέος του. Με τη διαταγή πληρωμής ο δανειστής μπορεί να διεκδικήσει από τον οφειλέτη την απαίτηση του σε σύντομο χρόνο αφού πετύχει την έκδοση διαταγής πληρωμής και στη συνέχεια να προβεί σε όλα τα μέσα εκτέλεσης που του δίνει ο νόμος (αναγκαστική κατάσχεση, πλειστηριασμό κλπ).

Πλεονεκτήματα έκδοσης:

Σύντομος Χρόνος: Εκδίδεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν απαιτείται προσδιορισμός δικασίμου ούτε διεξάγεται συζήτηση σε ακροατήριο.
Περιορισμένο Κόστος: Απαιτείται απλή κατάθεση, δικαστικό ένσημο (το οποίο εξαρτάται από το οφειλόμενο ποσό) και κοινοποίηση στον οφειλέτη για να ξεκινήσουν οι προθεσμίες.

Προϋποθέσεις έκδοσης:

  • Ύπαρξη χρηματικής απαίτησης.
  • Απόδειξη απαίτησης με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο (συμβόλαιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, αξιόγραφο όπως η επιταγή ή η συναλλαγματική κ.λ.π.).
  • Μη εξάρτηση της απαίτησης από κάποια αίρεση ή προϋπόθεση καθώς τότε θα πρέπει να γίνει δικαστήριο.
  • Ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι διαμένει στη χώρα και να είναι γνωστή η διεύθυνση κατοικίας του.

Χρόνος Έκδοσης:

Ο χρόνος έκδοσης μιας διαταγής πληρωμής κυμαίνεται από 1 ημέρα έως και ένα μήνα, ανάλογα το δικαστήριο.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε σε υποθέσεις διαταγής πληρωμής. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6984183366 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).