ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΣΗΣ - Απόδοση Μισθίου Λόγω Οφειλομένων Μισθωμάτων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΣΗΣ - Απόδοση Μισθίου Λόγω Οφειλομένων Μισθωμάτων

Συχνή διαφορά αποτελούν οι οφειλές στο πλαίσιο ενοικίασης κάποιου ακινήτου, ήτοι όταν ο μισθωτής δεν είναι τυπικός στην υποχρέωση του για καταβολή του συμφωνημένου μισθώματος αλλά συνεχίζει να εκμεταλλεύεται κανονικά το ακίνητο χωρίς να αποχωρεί από αυτό. Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος προβλέπεται η αρκετά γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος της έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής των οφειλόμενων μισθωμάτων

Συγκεκριμένα, στις διατάξεις των άρθρων 637 και 645 του ΚΠολΔ ορίζεται αντιστοίχως ότι:

- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 638 έως 645, στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, αν η έναρξη της μίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, και εφόσον έχει επιδοθεί έγγραφη όχληση με δικαστικό επιμελητή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η καταβολή των μισθωμάτων εντός του δεκαπενθήμερου, αποδεικνυόμενη εγγράφως, αποκλείει την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου, εκτός αν υπάρχει επανειλημμένη καθυστέρηση από δυστροπία. Επίδοση έγγραφης όχλησης απαιτείται μόνο την πρώτη φορά (637 ΚΠολΔ).

- Στην αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου μπορεί να σωρευτεί και αίτημα καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων, κοινόχρηστων δαπανών, τελών και λογαριασμών κοινής ωφέλειας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ιδίως λογαριασμούς κοινοχρήστων και οργανισμών κοινής ωφέλειας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 638 έως 645, 624, 626 παρ. 2 και 3, 630 στοιχ. γ, δ και ε και 634. (645 ΚΠολΔ).

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προβλέπεται η άνευ Δικαστηρίου διαδικασία της έξωσης του εκάστοτε ενοικιαστή, ο οποίος οφείλει μισθώματα αλλά και η απόκτηση νόμιμου τίτλου για τις εν λόγω οφειλές, δυνάμει του οποίου επισπεύδεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη-ενοικιαστή για την είσπραξη τους. 

Προϋποθέσεις για την επίσπευση της ανωτέρω διαδικασίας είναι οι ακόλουθες:

(α) Η ύπαρξη ενεργού μισθωτηρίου μίσθωσης. Ανεξάρτητα ύπαρξης ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των μερών, αρκεί και η εκτύπωση από την ΑΑΔΕ της υποβληθείσας μίσθωσης κατά την έναρξη αυτής από τον εκμισθωτή, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή (ηλεκτρονικό μισθωτήριο taxisnet). 

(β) Η αποστολή εξωδίκου από τον εκμισθωτή προς τον μισθωτή, στο οποίο θα αναλύονται τα οφειλόμενα μισθώματα με ταυτόχρονο αίτημα για καταβολή αυτών εντός 15 ημερών

Σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων εντός της ταχθείσας προθεσμίας κατατίθεται ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου Αίτηση για Διαταγή Απόδοσης Μισθίου και Πληρωμής των οφειλόμενων Μισθωμάτων. Κατά την εν λόγω διαδικασία ο οφειλέτης δεν κλητεύεται εκ νέου και δεν ακολουθείται η προφορική διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου. Στην πράξη, αυτό συνεπάγεται την άμεση έκδοση απόφασης και εν γένει λύση του ζητήματος σε χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών από την επίδοση του ως άνω αναφερόμενου εξωδίκου. 

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα εξώσεων και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6984183366 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).