ΑΥΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Διαζύγιο με ένα κλικ

Με τις νέες αλλαγές στο νόμο περί έκδοσης συναινετικού διαζυγίου (άρθ. 4 Ν. 4800/2021 & άρθ. 1441 Α.Κ), παρέχεται σήμερα στους συζύγους η δυνατότητα λύσης του γάμου τους και ρύθμισης συναφών υποθέσεων (π.χ. γονική μέριμνα, επιμέλεια, διατροφή και επικοινωνία των τέκνων) μέσω κοινής ψηφιακής δήλωσης

Στόχοι των νέων διατάξεων αποτελούν η απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου, η εξοικονόμηση χρόνου υπέρ των συζύγων και η αποφυγή της ταλαιπωρίας, μιας και πλέον η έκδοση συναινετικού διαζυγίου δύναται να πραγματωθεί σε μόλις 12 ημέρες από την ολοκλήρωση της συμφωνίας των συζύγων.

ΝΕΑ διαδικασία:

 1. Η έκδοση του άυλου συναινετικού διαζυγίου διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
 2. Ο δικηγόρος ενός εκ των συζύγων, εισέρχεται στην εφαρμογή και εκκινεί τη διαδικασία, επιλέγοντας την «Δημιουργία νέας υπόθεσης» και συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία των συζύγων (Α.Φ.Μ ή Α.Μ.Κ.Α) είτε τα στοιχεία ληξιαρχικής πράξης γάμου αυτών.
 3. Στη συνέχεια, η εφαρμογή ανακτά αυτόματα τα κάτωθι στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών, εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί σωστά:
  α. ονοματεπώνυμο κάθε συζύγου, Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.,
  β. το είδος του γάμου, όπως προκύπτει από την αυτόματη λήψη της ενεργής ληξιαρχικής πράξης γάμου και
  γ. τον αριθμό των τέκνων που τυχόν έχουν οι σύζυγοι, καθώς και στοιχεία αυτών, μέσω αυτόματης λήψης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 4. Ο δικηγόρος που εκκινεί την ηλεκτρονική διαδικασία καταχωρεί το τελικό σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού, τα στοιχεία του συμβολαιογράφου και αποθηκεύει προσωρινά ή υποβάλει οριστικά την αίτηση. Τα συμβαλλόμενα μέρη (σύζυγοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφος) ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την εκκίνηση της υπόθεσης. 
 5. Στο στάδιο αυτό, ο αντίδικος δικηγόρος επιβεβαιώνει ή όχι τα όσα είναι διατυπωμένα στο σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού, ενημερώνονται οι σύζυγοι και προβαίνουν στην έγκριση ή απόρριψη αυτού.
 6. Αν αμφότεροι οι σύζυγοι το εγκρίνουν και παρέλθει η 10 ήμερη προθεσμία που θέτει ο νόμος εντός της οποίας δύνανται να υπαναχωρήσουν, η διαδικασία ολοκληρώνεται και ταυτόχρονα ενημερώνεται ο συμβολαιογράφος να εισέλθει στην εφαρμογή και να επεξεργαστεί το τελικό συμβολαιογραφικό έγγραφο λύσεως του γάμου.
 7. Την τελική συμβολαιογραφική πράξη δύνανται να εγκρίνουν οι σύζυγοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, είτε να την υπογράψουν εκτός της εφαρμογής δια ζώσης ιδιοχείρως, είτε με ηλεκτρονική υπογραφή ισοδύναμη της ιδιόχειρης (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή).
  *Να σημειωθεί ότι μέχρι και τη στιγμή που η συμβολαιογραφική πράξη θα εγκριθεί και από τους δύο αντίδικους, δύναται να ακυρωθεί η διαδικασία από τον συμβολαιογράφο. 
 8. Μόλις εγκριθεί η συμβολαιογραφική πράξη, ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην εφαρμογή και οριστικοποιεί το διαζύγιο. Κατά το στάδιο αυτό, απαγορεύεται να ακυρωθεί η διαδικασία. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας.
  *Αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να εισάγει στην εφαρμογή τα στοιχεία από την απόφαση πνευματικής λύσης του γάμου.
 9. Η συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου είτε καταχωρείται σε αντίγραφο είτε αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα στο Ληξιαρχείο όπου είχε συσταθεί ο γάμος προς ενημέρωση αυτού.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα έκδοσης συναινετικού διαζυγίου και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε υπόθεση αφορά την συναινετική λύση του γάμου σύμφωνα με τις σύγχρονες διαδικασίες που προβλέπονται στο νόμο. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6984183366 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).