ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έχοντας λάβει κανείς την απόφαση να φοιτήσει στο εξωτερικό έρχεται αντιμέτωπος με το ζήτημα της αναγνώρισης του πτυχίου, που θα λάβει από το αλλοδαπό πανεπιστημιακό ίδρυμα. Στο παρελθόν η διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων αναγνώρισης ήταν ιδιαιτέρως χρονοβόρα και μπορούσε να ολοκληρωθεί μετά το πέρας 1-2 χρόνων ή και περισσότερο. Η όλη αυτή ράθυμη διαδικασία άλλαξε με την θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου του Υπουργείου Παιδείας (N. 4957/2022) με αποτέλεσμα πλέον οι υποβληθείσες αιτήσεις να έχουν προσδόκιμο χρόνο ολοκλήρωσης 1-8 εβδομάδες

Συγκεκριμένα επί τη βάσει του νέου νομοθετικού καθεστώτος η διαδικασία αναγνώρισης διασπάται σε δύο άξονες: 

•Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου για την συνέχιση σπουδών σε επόμενο κύκλο.

•Καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης πτυχίου. 

Ιδρύονται το «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής», καθώς επίσης και το «Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής». Έτσι προκειμένου να ενταχθεί ένα πτυχίο στο δεύτερο μητρώο και να θεωρηθεί αναγνωρισμένο, θα πρέπει να έχει εκδοθεί από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, που εντάσσεται στο πρώτο μητρώο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Και τα δύο μητρώα είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του ΔΟΑΤΑΠ. Απότοκο της ως άνω ρύθμισης είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται αμελλητί στο ελληνικό ΑΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές και δεν χρειάζεται να απευθυνθούν στον ΔΟΑΤΑΠ υποβάλλοντας αίτηση αναγνώρισης. Μάλιστα το άρθρο 36, παρ. 2 του Ν.55/2023 τροποποίησε την παρ. 4 του άρθρου 304 του Ν.49572022 διευρύνοντας τις κατηγορίες για τις οποίες καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης αλλοδαπού ακαδημαϊκού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Πρόκειται για περιπτώσεις που ο σκοπός των ενδιαφερομένων είναι:

•η αποδοχή της αίτησης και η εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

•η πρόσληψη ως μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, εντεταλμένου διδάσκοντα, επισκέπτη καθηγητή ή ερευνητή, ερευνητή σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

•η πρόσληψη σε θέση ερευνητή ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (Ε.Λ.Ε.) σε δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

•η αποδοχή  της αίτησης για πρόσληψη σε θέση Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

•η πλήρωση θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

•η πρόσληψη εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού σε κάθε είδους έργα/προγράμματα. 

•η συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις την αρμοδιότητα για την αναγνώριση των πτυχίων την έχουν τα ΑΕΙ και τα διάφορα ερευνητικά κέντρα και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να αναμένουν την έκδοση πράξης αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλου για τις παραπάνω κατηγορίες από τον ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν δοθεί από ξένα ΑΕΙ, τα οποία όμως συνεργάζονται με συμφωνία δικαιόχρησης (franchise) με ελληνικό ιδιωτικό κολέγιο και ως εκ τούτου οι σπουδές έγιναν στην Ελλάδα, ισχύει ιδιαίτερο καθεστώς. Σε περίπτωση που οι σκοποί των ενδιαφερομένων είναι διαφορετικοί τότε οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

Σημαντική αλλαγή αποτελεί επίσης η κατάργηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας με αντιστοιχία», καθώς επίσης και του θεσμού του ειδικού εισηγητή και της εκτελεστικής επιτροπής, που αξιολογούσαν την ισοτιμία και οι οποίοι αποτελούσαν τροχοπέδη στην γρήγορη εξέλιξη της διαδικασίας. Ο θεσμός αυτός αντικαταστάθηκε με την δημιουργία του «Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών» στο οποίο ο προέλεγχος του φακέλου γίνεται πλέον από διοικητικούς υπαλλήλους και εφόσον είναι πλήρης παραπέμπεται στον Πρόεδρο. Η νέα νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να δίδεται έμφαση και στις ουσιώδεις διαφορές του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου του εξωτερικού με αυτό του συγκρίσιμου ελληνικού πανεπιστημίου, καθώς επίσης και στην ύπαρξη δυνατότητας γραπτής εξέτασης ή και πρακτικής άσκησης επιπλέον του τίτλου, προκειμένου να υπάρξει ελεύθερη πρόσβαση για τους πτυχιούχους του εξωτερικού στην ελληνική αγορά εργασίας. Τέλος προβλέπει και νέες προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρωθεί η ως άνω διαδικασία. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι εντός 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης ο Πρόεδρος εκδίδει την απόφαση αναγνώρισης ή αντιστάθμισης και σε περίπτωση που εκδοθεί η τελευταία τότε πρέπει μέσα σε 1 μήνα να εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης, εφόσον πρώτα λάβει χώρα η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της γραπτής διαδικασίας ή της πρακτικής άσκησης. 

Βάσει όλων αυτών συνάγεται προδήλως πως η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίου από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού είναι πλέον, μετά και την νομοθετική αλλαγή, γρηγορότερη, αποτελεσματικότερη και περισσότερο φιλική, διευκολύνοντας σημαντικά τους απόφοιτους Πανεπιστημίων του εξωτερικού που επιθυμούν, είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους, είτε να εργαστούν στην Ελλάδα.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στην αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού στην Ελλάδα και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά στην διαδικασία της αναγνώρισης. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2106437746 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).