ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και 34 του Ν.4251/2014, πολίτης τρίτης χώρας δικαιούται, εφόσον διαθέτει τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα, να αιτηθεί και να λάβει άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για σπουδές,  οποία ισχύει για ένα (1) έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές του.

Δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

2. Θεώρηση Εισόδου.

3. Ασφάλεια από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης ή ασφάλεια του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

4. Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου αυτά απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.

5. Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης.

6. Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών.

7. Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος.

Επιπρόσθετα, για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαμονής, πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Γενικές Προϋποθέσεις:

α. να είναι κάτοχος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, η ισχύς του οποίου διαρκεί τρεις τουλάχιστον μήνες μετά τη λήξη της θεώρησης εισόδου και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου για το σκοπό των σπουδών,

β. να προσκομίζει συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών,

γ. να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για τους ημεδαπούς,

δ. να μην αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τη δημόσια υγεία,

ε. να καταβάλλει παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν.4251/2014. 

Ειδικές Προϋποθέσεις:

α. να έχει γίνει δεκτός σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελληνική Επικράτεια για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών,

β. να διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής,

γ. να έχει καταβάλλει τέλη εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου απαιτούνται.

Τέλος, επισημαίνεται πως όταν το πρόγραμμα σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσει ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτεί επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση για την εγγραφή του, το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους και χορηγεί αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία προσκομίζεται στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.

Διάρκεια - Ανανέωση:

Η άδεια διαμονής για σπουδές έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις. Αν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη του ενός έτους, η άδεια διαμονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στην κατάθεση κάθε είδους αίτησης για τη χορήγηση άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αναφορικά με την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων και την υποβολή της αίτησης με σκοπό τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής για σπουδές σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).