ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Με τον Ποινικό Κώδικα του 2019 (Ν.4619/2019) καταργήθηκε η δυνατότητα μετατροπής ποινών μικρότερων των 5 ετών σε χρηματικές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ποινές φυλάκισης που επιβλήθηκαν για αδικήματα που τελέστηκαν μετά την 01/07/2019 δεν μπορούν να μετατραπούν μεταγενέστερα σε χρηματικές.

Αντιθέτως για αδικήματα που τελέστηκαν πριν την 01/07/2019 και δεν ξεπερνούν τα πέντε (5) χρόνια φυλάκισης επιτρέπεται η μετατροπή σύμφωνα με τον παλαιό -ευνοϊκότερο- νόμο. Κάθε μέρα φυλάκισης μετατρέπεται από το δικαστήριο προς 5 έως 100 ευρώ και ο καταδικασθείς καλείται να πληρώσει τελικά το ποσό που του έχει επιβληθεί μετά τον πολλαπλασιασμό των ημερών φυλάκισης επί του ποσού της ημερήσιας μετατροπής.

(Στο τελικό ποσό επιβάλλεται προσαύξηση 110% ως φόρος από το Δημόσιο. Έτσι, για παράδειγμα, μία ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους που έχει μετατραπεί προς 5 ημερησίως σημαίνει πρακτικά ότι ο καταδικασθείς θα κληθεί να πληρώσει: 12 (μήνες) x 30 (ημέρες) x 5 = 1.800 χωρίς την προσαύξηση. Συν 1.800 x 110% = 1.980 με την προσαύξηση. Άρα συνολικά (1.800+1.980) = 3.780.)

Περαιτέρω, σε περίπτωση που ο καταδικασθείς δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει εφάπαξ όλο το ποσό της μετατραπείσας ποινής υπάρχει και η δυνατότητα της μείωσης του ποσού της ημερήσιας μετατροπής (πάντα για αδικήματα πριν την 1-7-2019) έως το ελάχιστο όριο των 5€ (αν η ποινή είναι προς 10€ ή παραπάνω) καθώς επίσης και η καταβολή του ποσού σε έως και 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (δοσοποίση) ή ακόμη και η μετατροπή της χρηματικής ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Πλέον με το νέο Ποινικό Κώδικα του 2024 (Ν.5090/2024), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1-5-2024, προβλέπεται εκ νέου η μετατροπή της ποινής σε χρήμα αν η ποινή δεν ξεπερνά τα 2 έτη φυλάκισης και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής. Τα κατώτατα και ανώτατα όρια των χρηματικών ποινών ανέρχονται σε 10 και 100 ευρώ ημερησίως αντίστοιχα.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις μετατροπής καταδικαστικής ποινής σε χρηματική, δοσοποίησης αυτής ή/και μετατροπής αυτής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε σχετική σας υπόθεση. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).