Καταδολίευση δανειστών

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Η καταδολίευση δανειστών ως νομικός όρος συναντάται τόσο στο Αστικό όσο και στο Ποινικό δίκαιο. Επί της ουσίας, πρόκειται για πράξη, την οποία διενεργεί ο οφειλέτης (ή οποιοσδήποτε τρίτος που δρα υπέρ του), προκειμένου να ματαιώσει ολικά ή μερικά την ικανοποίηση της απάιτησης του δανειστή.

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

(397 ΠΚ) 1. Ο οφειλέτης ο οποίος εν γνώσει ματαιώνει ολικά ή εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του πουλώντας ή αποκρύπτοντας στοιχεία της περιουσίας του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή.