ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

(397 ΠΚ) 1. Ο οφειλέτης ο οποίος εν γνώσει ματαιώνει ολικά ή εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του πουλώντας ή αποκρύπτοντας στοιχεία της περιουσίας του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο οφειλέτης ο οποίος εν γνώσει ματαιώνει ολικά ή εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του, αν ενόψει της επικείμενης εκπλήρωσης της υποχρέωσής του, α) βλάπτει, καταστρέφει, καθιστά χωρίς αξία, αποκρύπτει οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο ή β) κατασκευάζει ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες δικαιοπραξίες.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον (2) δύο ετών και χρηματική ποινή τιμωρούνται οι πράξεις των προηγούμενων παραγράφων αν η περιουσιακή ζημία που προκλήθηκε στον δανειστή είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

 

Σχόλια: Για την ποινική δίωξη απαιτείται μήνυση από τον παθόντα εντός 3μήνου από τη στιγμή που λάβει γνώση της καταδολίευσης, διαφορετικά το έγκλημα παραγράφεται. Ο δράστης απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, πριν το δικαστήριο του α' βαθμού, ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα σε αυτόν το κεφάλαιο συν τους τόκους υπερημερίας από την ημέρα τέλεσης του εγκλήματος.

Σχετικά άρθρα...

Η καταδολίευση δανειστών ως νομικός όρος συναντάται τόσο στο Αστικό όσο και στο Ποινικό δίκαιο. Επί της ουσίας, πρόκειται για πράξη, την