Καταδολίευση δανειστών

(397 ΠΚ) 1. Ο οφειλέτης ο οποίος εν γνώσει ματαιώνει ολικά ή εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του πουλώντας ή αποκρύπτοντας στοιχεία της περιουσίας του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο οφειλέτης ο οποίος εν γνώσει ματαιώνει ολικά ή εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του, αν ενόψει της επικείμενης εκπλήρωσης της υποχρέωσής του, α) βλάπτει, καταστρέφει, καθιστά χωρίς αξία, αποκρύπτει οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο ή β) κατασκευάζει ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες δικαιοπραξίες.
2. Με φυλάκιση τουλάχιστον (2) δύο ετών και χρηματική ποινή τιμωρούνται οι πράξεις των προηγούμενων παραγράφων αν η περιουσιακή ζημία που προκλήθηκε στον δανειστή είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

 

Σχόλια: Για την ποινική δίωξη απαιτείται μήνυση από τον παθόντα εντός 3μήνου από τη στιγμή που λάβει γνώση της καταδολίευσης, διαφορετικά το έγκλημα παραγράφεται. Ο δράστης απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, έως και το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού, ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα σε αυτόν το κεφάλαιο συν τους τόκους υπερημερίας από την ημέρα τέλεσης του εγκλήματος.

Αρχική

Value Loyalty Commitment