Ιατρική Αμέλεια

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

Ο ιατρός, όπως και κάθε άνθρωπος, κατά την άσκηση των ιατρικών του καθηκόντων,  δεν αποκλείεται να υποπέσει σε σφάλματα τα οποία, υπό προϋποθέσεις, γεννούν τη νομική ευθύνη αυτού. Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας [Ν. 3418/2005, άρθρα 3 παρ.