ΑΜΥΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΝΑΚΟΠΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ.

ΑΜΥΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΝΑΚΟΠΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ.

Σε περίπτωση έκδοσης σε βάρος οφειλέτη διαταγής πληρωμής από το Δανειστή του (Ιδιώτη, Τραπεζικό Ίδρυμα κλπ), άμεσα θα πρέπει να συμβουλευτεί Δικηγόρο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να προσβάλει τη διαταγή πληρωμής και να εμποδίσει την διαδικασία εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του ακίνητης και κινητής.

Μέσα άμυνας του οφειλέτη
Τι μπορεί ωστόσο να κάνει ο οφειλέτης κατά της διαταγής πληρωμής;
Δύναται αρχικά να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής (αρ. 632 ΚΠολΔ), μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση σε αυτόν του αντιγράφου της διαταγής πληρωμής μέσω δικαστικού επιμελητή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο οφειλέτης δε θα πρέπει να αδρανήσει σε περίπτωση επίδοσης σε αυτόν αντιγράφου διαταγής πληρωμής καθώς εάν η διαταγή πληρωμής κοινοποιηθεί στον οφειλέτη δύο φορές, χωρίς ο οφειλέτης να αντιδράσει με ανακοπή, τότε αποκτά ισχύ δεδικασμένου και η εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του βρίσκεται προ των πυλών.

Μετά την άσκηση της ανωτέρω ανακοπής ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει αίτηση αναστολής εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής . Με την  αίτηση αναστολής ζητούμε την αναστολή εκτελεστότητας (της ισχύος δηλαδή) της διαταγής πληρωμής έως την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής. Η αίτηση αναστολής εκδικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, πιο σύντομα από την ανακοπή.  Ενώ με στην αίτηση αναστολής μπορεί να προστεθεί και αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής (η απόφαση επί της προσωρινής εκδίδεται άμεσα, την επομένη της συζήτησης αυτής) προκειμένου να αποφευχθεί επικείμενη κατάσχεση σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαταγών πληρωμών και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε υπόθεση αφορά την άμυνά σας κατά τυχόν διαταγής πληρωμής που εκκρεμεί εις βάρος σας. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6984183366 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).