Ψευδής κατάθεση

(224 ΠΚ) 1. Όποιος, ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή μάρτυρας σε δικαστήριο ή ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί εξέταση για την κρινόμενη υπόθεση, εν γνώσει του καταθέτει ψευδή στοιχεία σχετικά με την υπόθεση αυτή ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών έως τρία (3) έτη και χρηματική ποινή.

2. Όποιος εμφανίζεται ως μάρτυρας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής αρμόδιας να ενεργεί εξέταση και αρνείται να δώσει τη μαρτυρία του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή.

3. Αν ο υπαίτιος τέλεσε τις πράξεις των προηγούμενων παραγράφων για να αποφύγει ποινική ευθύνη είτε δική του είτε κάποιου από τους οικείους** του, χωρίς να ενοχοποιήσει ψευδώς άλλον, το δικαστήριο μπορεί να τον απαλλάξει από κάθε ποινή.

(227 ΠΚ) Στις ανωτέρω περιπτώσεις η πράξη μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος με την ελεύθερη θέλησή του ανακάλεσε ενώπιον της ίδιας αρχής την ψευδή κατάθεση με νέα κατάθεση. Η ανάκληση αυτή δεν απαλλάσσει από την ποινή τον υπαίτιο, αν η αρχή έχει ήδη εκδώσει απόφαση ή αν επήλθε σε άλλον κάποια έννομη επιβλαβής συνέπεια.

Σχόλια: Η διαφορά της πρώτης από την δεύτερη παράγραφο του εν λόγω άρθρου είναι ότι στην πρώτη περίπτωση τιμωρείται (αυστηρότερα) η κατάθεση ψεμάτων ενώ στη δεύτερη τιμωρείται (επιεικέστερα) η άρνηση κατάθεσης. Στην τρίτη παράγραφο δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να απαλλάξει το δράστη των 2 πρώτων παραγράφων αν η ψευδής κατάθεσή του ή η άρνηση κατάθεσης έγινε υπέρ κάποιου οικείου του, χωρίς όμως να ενοχοποιήσει ταυτόχρονα άλλον. Ο δράστης μένει ατιμώρητος αν, πριν επέλθει κάποια έννομη συνέπεια σε τρίτον, ανακαλέσει ενώπιον της ίδιας αρχής που τον εξέτασε και αποκαταστήσει την αλήθεια (έμπρακτη μετάνοια). Ο κατηγορούμενος σε ποινική δίκη εξαιρείται του παρόντος αδικήματος (δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης).

**Οικείοι είναι όσοι συνδέονται με δεσμό νόμιμης συγγένειας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι ανάδοχοι γονείς και τα ανάδοχα τέκνα, οι επίτροποι ή επιμελητές του υπαίτιου, οι σύζυγοι, οι συμβιούντες με σταθερή συμβίωση ή με σύμφωνο συμβίωσης, οι μνηστευμένοι, οι αδερφοί και οι σύζυγοι τους ή οι συμβιούντες ως ανωτέρω με αυτούς και οι μνηστήρες των αδερφών, ακόμη κι αν ο γάμος, η συμβίωση ή η μνηστεία έχουν λυθεί.

Αρχική

Value Loyalty Commitment