Κλοπή

(372 ΠΚ) Όποιος αφαιρεί ξένο κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. Αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή η πράξη τελέστηκε με διάρρηξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. Αν το αντικείμενο είναι πράγμα μικρής αξίας, επιβάλλεται χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν όμως η πράξη τελέστηκε από ανάγκη για άμεση χρήση ή ανάλωση του αντικειμένου της κλοπής, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.
(κινητό πράγμα θεωρείται και η ηλεκτρική ενέργεια - κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας)

Διακεκριμένη κλοπή: (374 ΠΚ) Η κλοπή τιµωρείται µε κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηµατική ποινή αν: α) ο υπαίτιος αφαιρεί από τόπο προορισµένο για θρησκευτική λατρεία, πράγµα αφιερωµένο σε αυτή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σηµασίας, β) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγµα επιστηµονικής ή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σηµασίας που βρίσκεται σε συλλογή εκτεθειµένη σε κοινή θέα ή σε δηµόσιο οίκηµα ή σε άλλο δηµόσιο τόπο, γ) η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειµένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, ή δ) τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί µε σκοπό την τέλεση κλοπών.

 

Σχόλια: Η ποινική δίωξη των ανωτέρω εγκλημάτων ασκείται αυτεπαγγέλτως (δεν απαιτείται δηλαδή μήνυση από το θύμα). Αν όμως το θύμα δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη, αυτή παύει οριστικά και ο δράστης μένει ατιμώρητος. Ο δράστης από την πλευρά του απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, πριν παραπεμφθεί στο δικαστήριο (πριν δηλαδή αποφασίσει ο εισαγγελέας ή το συμβούλιο ότι είναι ύποπτος τέλεσης του αδικήματος και πρέπει να δικαστεί), αποδώσει το πράγμα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα καταβάλλοντας την αξία του κλοπιμαίου και πληρώσει επιπλέον τους προβλεπόμενους τόκους υπερημερίας από την ημέρα τέλεσης του εγκλήματος. Για την απλή κλοπή (όχι διακεκριμένη), η δυνατότητα αποζημίωσης του θύματος από τον δράστη επεκτείνεται έως και το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού.

Αρχική

Value Loyalty Commitment