ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

(187 ΠΚ) Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή. Αυτός που διευθύνει μία τέτοια οργάνωση τιμωρείται με κάθειρξη (5-15 έτη).

Όποιος, εκτός από την ανωτέρω περίπτωση, οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. (Συμμορία)

Με φυλάκιση έως τρία (3) έτη τιμωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ανηλικότητας.

Στις περιπτώσεις καταδίκης για αξιόποινες πράξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για τα συναφή αδικήµατα που συνεκδικάστηκαν µε την ίδια απόφαση, η ποινή δεν αναστέλλεται ούτε µετατρέπεται µε κανέναν τρόπο, τυχόν ασκηθείσα έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ, εκτός αν το δικαστήριο, σε περίπτωση καταδίκης για το πληµµέληµα της συμμορίας και τα συναφή πληµµελήµατα ή κακουργήµατα τα οποία επισύρουν πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, κρίνει µε ειδική αιτιολογία ότι πρέπει να χορηγηθεί η ανασταλτική δύναµη της έφεσης. Στην τελευταία περίπτωση επιβάλλονται υποχρεωτικά οι κατάλληλοι περιοριστικοί όροι.

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της διεύθυνσης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση (187 ΠΚ), της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης
Αθώωση εντολέα μας για τα αδικήματα α) της κλοπής ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση (372 ΠΚ), β) της απάτης