Εργατικό Δίκαιο - Συντάξεις

Προστασία της εγκυμοσύνης από την απόλυση στον ιδιωτικό τομέα

Με τον νέο νόμο Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α' 101/19.06.2021) για την προστασία της εργασίας θεσμοθετήθηκε η προστασία της μητρότητας αλλά και της πατρότητας από την απόλυση.

1) Προστασία της Μητρότητας

Εργατικό Δίκαιο - Συντάξεις

Παρέχουμε νομική συμβουλευτική σε ζητήματα εργατικού δικαίου (πρόσληψη, ερμηνεία της σύμβασης εργασίας, καταγγελία της σύμβασης εργασίας, αξιώσεις δεδουλευμένων, επιδομάτων, αδειών και μισθών υπερημερίας, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικό ατύχημα) και αναλαμβάνουνε την εκπροσώπησή σας ενώπιον των δικαστηρίων, με την άσκηση των σχετικών αγωγών.