Τοκογλυφία

(404 ΠΚ) 1. Όποιος για την παροχή πίστωσης, ανανέωσης ή παράτασης της προθεσμίας πληρωμής εκμεταλλεύεται την οικονομική ανάγκη, την πνευματική αδυναμία, ή την απειρία εκείνου που παίρνει την πίστωση, συμφωνεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα, που είναι προφανώς δυσανάλογα ή υπερβαίνουν το κατά το νόμο θεμιτό ποσοστό τόκου τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.
2. Αν ο υπαίτιος επιχειρεί κατ' επάγγελμα τις τοκογλυφικές πράξεις της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή.

 

Σχόλια: Σημαντική διαφορά σε σχέση με τον παλαιό Ποινικό Κώδικα είναι ότι πλέον η κατ’ επάγγελμα τέλεση τοκογλυφίας δεν αποτελεί κακούργημα αλλά πλημμέλημα! Για την ποινική δίωξη απαιτείται μήνυση από τον παθόντα εντός 3μήνου. Ο δράστης απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, έως και το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού, ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα σε αυτόν το κεφάλαιο συν τους τόκους υπερημερίας από την ημέρα τέλεσης του εγκλήματος.

Αρχική

Value Loyalty Commitment