ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

(216 ΠΚ) Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον ή εν γνώσει του χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο τιμωρείται με φυλάκιση (έως 5 έτη) και χρηματική ποινή. Εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών (έως 5 έτη) και χρηματική ποινή. Αν ο δράστης σκόπευε να προκαλέσει σε τρίτον ζημία άνω των 120.000 ευρώ τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή, ενώ αν η πράξη στρέφεται κατά του Δημοσίου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή.

(217 ΠΚ) Με φυλάκιση (έως 5 έτη) τιμωρείται όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πτυχίο ή κάθε πιστοποιητικό γνώσεων ή δεξιοτήτων, ή νοθεύει γνήσιο ή κάνει χρήση αυτών, με σκοπό να καταλάβει θέση εργασίας ή να διεκδικήσει βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Σχόλια:  Με τον νέο Ποινικό Κώδικα η χρήση πλαστού εγγράφου από αυτόν που το έφτιαξε δεν αποτελεί επιβαρυντική περίσταση για τον ίδιο αλλά τιμωρείται με την ίδια ποινή ως ένα ενιαίο αδίκημα. Όταν η πράξη έχει κακουργηματικό χαρακτήρα και στρέφεται κατά του ελληνικού Δημοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το αδίκημα παραγράφεται μετά από 25 έτη όταν έχει ξεκινήσει η ποινική δίωξη.
Επιπροσθέτως, καθιερώθηκε ειδική διάταξη για τα πλαστά πτυχία που χρησιμοποιούνται για κατάληψη θέσης εργασίας (ή μισθολογική/βαθμολογική προαγωγή), αδίκημα που πλέον τιμωρείται με ποινή φυλάκισης (έως 5 έτη) και όχι κάθειρξης.

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της πλαστογραφίας (216 ΠΚ) κατ' εξακολούθηση λόγω αμφιβολιών. Ο εντολέας μας κατηγορήθηκε ότι
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της πλαστογραφίας (216 ΠΚ) με τη μορφή της νόθευσης εγγράφου. Η υπόθεση εισήχθη προς εκδίκαση στο
Αθώωση εντολέα μας για τα αδικήματα 1) της ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία (216 ΠΚ) άνω των 120.000 ευρώ, 2) της χρήσης πλαστού εγγράφου