ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

(358 ΠΚ) Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που την επιβάλει σ' αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστό τίτλο, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί την βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή.

Σχόλια: Για να είναι αξιόποινη η μη καταβολή της διατροφής απαιτείται αφενός η κακόβουλη πρόθεση, δηλαδή να έχει την οικονομική δυνατότητα και παρ’ όλα αυτά να μην την καταβάλει. Δεν τιμωρείται αν αποδεδειγμένα δεν έχει τη δυνατότητα να την καταβάλει. Επιπλέον απαιτείται ο δικαιούχος να υποστεί κάποια πραγματική ζημία, όπως πχ να μην έχει να πληρώσει κάποια από τα έξοδα διαβίωσης/εκπαίδευσης/ενικοίου/κλπ εξαιτίας της μη καταβολής της διατροφής και όχι αν αυτά τα χρήματα δεν του είναι απαραίτητα γιατί η περιουσία του ή αυτή του κηδεμόνα του επαρκεί για την κάλυψή τους. Φυσικά αυτό δεν αναιρεί την αστική υποχρέωση για καταβολή που μπορεί να γεννήσει δικαιώματα εκτέλεσης εις βάρος της περιουσίας του παραβάτη (κατάσχεση μισθού κλπ).