ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΛΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΛΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
(210 ΠΚΜε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος αποκτά παρανόμως, ιδίως μέσω παράνομης πρόσβασης σε συστήματα πληροφοριών, παράνομης παρεμβολής σε σύστημα, παράνομης παρεμβολής σε δεδομένα και παράνομης υποκλοπής, άυλα μέσα πληρωμής.
 
(210Α ΠΚ) Όποιος προμηθεύεται, κατέχει ή διαθέτει παρανόμως αποκτηθέντα άυλα μέσα πληρωμής τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη και χρηματική ποινή.

 

Σχόλια: Τα ανωτέρω αδικήματα, όταν τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης (210Β ΠΚ) τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή