ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

(207 ΠΚ) 1. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει νόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από το χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, ή κατέχει πλαστό νόμισμα με τον ίδιο σκοπό, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.

2. Με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή τιμωρείται και όποιος, με τον ίδιο σκοπό, παραποιεί ή νοθεύει κάθε άλλο υλικό μέσο πληρωμής, εκτός από το νόμισμα, όπως πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες και λοιπές κάρτες που εκδίδονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ταξιδιωτικές επιταγές, λοιπές επιταγές και συναλλαγματικές.

2Α. Με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, με τον ίδιο σκοπό, προμηθεύεται ή κατέχει το παραποιημένο ή νοθευμένο υλικό μέσο της παρ. 2.

3. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις μικρού αριθμού πλαστών ή μικρής φερόμενης αξίας τους, οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τιμωρούνται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη και οι πράξεις της παρ. 2Α με ποινή φυλάκισης έως ένα (1) έτος.

 

(208 ΠΚ) 1. Όποιος, εν γνώσει της πλαστότητας, θέτει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο πλαστό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους ή εκδοτικής αρχής, είτε κατά είτε πριν από τον χρόνο νόμιμης κυκλοφορίας του είτε κατά το διάστημα κατά το οποίο γίνεται δεκτό προς ανταλλαγή από τους αρμόδιους φορείς ή άλλο μέσο πληρωμής, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις μικρού αριθμού πλαστών ή μικρής φερόμενης αξίας τους επιβάλλεται φυλάκιση έως δύο (2) έτη.

2. Αν ο υπαίτιος ή αντιπρόσωπός του είχε δεχτεί το πλαστό νόμισμα ή άλλο μέσο πληρωμής σαν γνήσιο, επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι (6) μήνες ή χρηματική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται, αν ο υπαίτιος ενήργησε εκτελώντας εντολή εκείνου στον οποίο δόθηκε το νόμισμα ή άλλο μέσο πληρωμής σαν γνήσιο, όταν βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης με τον εντολέα ή ζει μαζί του στην ίδια κατοικία.

 

Σχόλια: Η κατοχή και κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων για να τιμωρείται από το νόμο προϋποθέτει ότι ο κάτοχος του πλαστού γνωρίζει ότι αυτό είναι πλαστό. Αν το κατέχει και το χρησιμοποιήσει εν αγνοία του, δεν τιμωρείται. Στην περίπτωση που η αξία του πλαστού είναι μικρή (μικρή θα μπορούσε να θεωρηθεί κατά τη γνώμη του γράφοντος έως το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ -πολύ επιεικώς ίσως και αυτό των 100 ευρώ-) ή περισσότερα πλαστά που ανταποκρίνονται σε αυτά τα ποσά (πχ 5 χαρτονομίσματα των 10 ευρώ) επιβάλλεται ποινή φυλάκισης αντί για κάθειρξη, ενώ αν αυτό προήλθε από πληρωμή τρίτου προς τον δράστη η φυλάκιση που επιβάλλεται είναι ακόμη μικρότερη. Το αξιόποινο των ως άνω πράξεων εξαλείφεται αν ο υπαίτιος με τη θέλησή του και πριν από κάθε κυκλοφορία ακυρώσει ή καταστρέψει τα πλαστά πριν εξεταστεί με οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρμόδιες αρχές (212 ΠΚ). Αντιθέτως, αν οι κακουργηματικές μορφές των ανωτέρω αδικημάτων τελέστηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, αυτό συνιστά επιβαρυντική περίσταση (210Β ΠΚ).