ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΗΣ

Όσον αφορά τα αδικήματα, αυτά παραγράφονται:
α) τα πλημμελήματα μετά από πέντε (5) έτη σε περίπτωση που δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μετά από οκτώ (8) έτη σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
β) τα κακουργήματα μετά από δεκαπέντε (15) έτη σε περίπτωση που δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μετά από είκοσι (20) έτη σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Τα κακουργήματα που επισύρουν ποινή ισοβίας κάθειρξης μετά από είκοσι (20) έτη σε περίπτωση που δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μετά από είκοσι πέντε (25) έτη σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
Οι ανωτέρω προθεσμίες ξεκινούν από την ημέρα τέλεσης του αδικήματος.

Όσον αφορά τις ποινές, που επιβλήθηκαν αμετάκλητα αλλά δεν εκτελέστηκαν, αυτές παραγράφονται:
α) Η ισόβια κάθειρξη μετά από τριάντα (30) έτη.
β) Η πρόσκαιρη κάθειρξη (5-15 έτη) μετά από είκοσι (20) έτη.
γ) Η φυλάκιση και οι χρηματικές ποινές μετά από δέκα (10) έτη.
δ) Η παροχή κοινωφελούς εργασίας μετά από πέντε (5) έτη.
Οι ανωτέρω προθεσμίες ξεκινούν να μετρούν όχι από την ημέρα που επιβλήθηκαν αλλά από την ημέρα που κατέστησαν αμετάκλητες.

Σχετικά άρθρα...

Με τον Ν. 4689/2020  (ΦΕΚ Α' 103/27.05.2020) επιχειρήθηκε η αποσυμφόρηση για ακόμη μία φορά (μετά τον Ν.4411/2016) των δικαστηρίων από